Opcje zapasow pracownikow PayPal

Jeśli saldo konta PayPal Użytkownika wskazuje kwotę ujemną, jest to kwota netto należna firmie PayPal w danym momencie. Firma PayPal wyraża zgodę na przekazanie Informacji o karcie Odbiorcy danych, o ile spełnione są następujące warunki: a Handlowiec dostarczy firmie PayPal dowód, że Odbiorca danych spełnia wymogi standardów PCI-DSS 1 poziom zgodności z PCI , przekazując firmie PayPal certyfikat lub raport dotyczący zgodności z wymogami standardów PCI-DSS sporządzony przez wykwalifikowanego dostawcę oraz wszelkie inne informacje, których firma PayPal może w sposób uzasadniony zażądać; b przekazanie takich Informacji o karcie jest zgodne z najnowszymi wymogami standardów PCI-DSS; oraz c przekazanie takich Informacji o karcie jest dozwolone na mocy obowiązujących Zasad stowarzyszenia oraz wszelkich obowiązujących przepisów, zasad lub rozporządzeń w tym Przepisów o ochronie danych. Roszczenia z tytułu znaczącej niezgodności przedmiotu z opisem Przedmiot może być uznany za znacząco niezgodny z opisem, jeżeli: przedmiot różni się znacząco od opisu przedstawionego przez sprzedającego; Użytkownik otrzymał zupełnie inny przedmiot; stan przedmiotu został przedstawiony niezgodnie z prawdą, na przykład przedmiot był opisany jako nowy, a otrzymano przedmiot używany; przedmiot nie jest oryginalny, choć opisano go jako oryginalny tzn. Płatności w określonych walutach mogą być odbierane jedynie w drodze automatycznego przeliczania pieniędzy na inną walutę, którą Użytkownik może posiadać. Jeśli Użytkownik posiada środki na saldzie, firma PayPal może zablokować kwotę płatności i oznaczyć ją jako oczekującą, dopóki sprzedający nie pobierze płatności.

Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach Po otwarciu konta jest ono konfigurowane do użytku w walucie otwarcia konta. Pierwotną walutą otwarcia konta Użytkownika jest złoty polski PLN. PayPal może skonfigurować konto tak, aby Użytkownik mógł utrzymywać salda oraz wysyłać i odbierać płatności w walutach innych niż waluta otwarcia konta. Jeśli Użytkownik utrzymuje środki na saldzie konta PayPal, firma PayPal może zezwolić mu na ich przeliczenie na saldo w innej walucie.

Jeśli na saldzie konta PayPal Użytkownika nie ma środków wystarczających do pokrycia kwoty płatności zleconej w określonej walucie, PayPal może dokonać przeliczenia waluty z dowolnego salda konta PayPal Użytkownika prowadzonego w innej walucie, aby pokryć brakującą kwotę.

Mogą obowiązywać pewne ograniczenia w zakresie miejsca docelowego wysyłania płatności w określonych walutach. PayPal może również zezwolić Użytkownikowi na wybranie sposobu, w jaki konto ma traktować lub przeliczać płatności otrzymane w walucie innej niż waluta otwarcia konta Użytkownika.

Opcje zapasow pracownikow PayPal

W celu odebrania pieniędzy w walucie innej niż waluta otwarcia konta może być konieczne utworzenie salda w tej walucie lub przeliczenie środków na inną walutę, którą Użytkownik może posiadać. Płatności w określonych walutach mogą być odbierane jedynie w drodze automatycznego przeliczania pieniędzy na inną walutę, którą Użytkownik może posiadać. Jeśli Użytkownik otrzyma płatność od dowolnej osoby, która nie posiada konta PayPal, a płatność ta będzie w walucie, dla której konto Użytkownika nie jest skonfigurowane, PayPal może automatycznie przeliczyć otrzymaną kwotę na walutę, dla której konto jest skonfigurowane w momencie realizacji płatności.

Aby dowiedzieć się, jak można dokonywać wypłat w różnych walutach, należy zapoznać się z punktem Wypłacanie pieniędzy powyżej. Jeśli jedno z sald walutowych na koncie Użytkownika wykazuje należność wobec PayPal, wówczas PayPal może pokryć takie zobowiązanie ze środków utrzymywanych przez Użytkownika w innej walucie lub potrącić kwotę należną z pieniędzy otrzymanych na konto, ze środków, które Użytkownik chce wypłacić lub wysłać ze swojego konta lub na inne konto, albo ze środków z dowolnych wypłat, których chce dokonać Użytkownik.

PayPal może według własnego uznania nałożyć limity na kwoty, które Użytkownik może przeliczać, lub na liczbę dozwolonych przeliczeń walut. Wszelkie ryzyko związane z utrzymywaniem środków w wielu walutach na koncie PayPal spoczywa na Użytkowniku. Użytkownik nie może zarządzać walutami ani ich przeliczać w celach spekulacyjnych, dla arbitrażu konwersji, opcji przeliczenia walut ani żadnej innej działalności, której głównym celem w uznaniu firmy PayPal jest zdobycie lub zarobienie pieniędzy w oparciu o kursy przeliczania walut.

Firma PayPal może zablokować, anulować lub cofnąć wszelkie transakcje, które w jej uznaniu naruszają te zasady. Opcje zapasow pracownikow PayPal PayPal przelicza walutę O ile niniejsza Umowa lub strona z informacjami na temat opłat nie będą wyraźnie stanowić inaczej, jeśli firma PayPal dokonuje przeliczenia waluty, stosuje detaliczny kurs wymiany określony dla danej waluty.

Transakcyjny kurs wymiany jest regularnie korygowany, zazwyczaj w godzinach od do czasu CEST obowiązującego w Polsce każdego dnia roboczego i zaczyna obowiązywać natychmiast.

Account Options

Kursy wyświetlane w Konwerterze walut obowiązują tylko w momencie korzystania z narzędzia i mogą ulec zmianie. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy z Użytkownikiem po zakończeniu transakcji detaliczny kurs wymiany zastosowany w odniesieniu do danej transakcji zostanie wyświetlony na ekranie, dzięki czemu Użytkownik może zdecydować, czy chce dokonać płatności po tym kursie. W pewnych okolicznościach ten detaliczny kurs wymiany może mieć zastosowanie do płatności dokonanej w ramach transakcji, w momencie gdy zostanie ona przetworzona albo kurs ten może być ważny tylko wtedy, gdy transakcja zostanie przetworzona przez sprzedającego w ograniczonym czasie, jak określono przed rozpoczęciem transakcji.

Po upływie tego ustalonego terminu firma PayPal może użyć detalicznego kursu wymiany obowiązującego w momencie przetwarzania transakcji przez sprzedającego lub nie przeliczyć waluty. Jeśli Użytkownik autoryzował płatność w ramach umowy rozliczeniowej i wybrał przeliczenie waluty w systemie PayPal, firma PayPal zastosuje detaliczny kurs wymiany obowiązujący w momencie przetwarzania transakcji przez sprzedającego.

Z tego powodu detaliczny kurs wymiany może się różnić zależnie od płatności z tytułu umowy rozliczeniowej. Jeśli Użytkownik jest sprzedającym i uzgodniono, że Opcje zapasow pracownikow PayPal sprzedający ponosi koszty różnicy detalicznego kursu wymiany, a nie kupujący, lub jeśli Użytkownik posiada konto firmowe, a następnie przeliczy walutę na koncie PayPal w sposób wykraczający poza konkretną transakcję na koncie Użytkownika np.

Zamiast tego Użytkownik uiści opłatę za przeliczenie waluty zastosowaną do zewnętrznego podstawowego kursu wymiany, zgodnie z opisem na stronie z informacjami Opcje zapasow pracownikow PayPal temat opłat. Zewnętrzny podstawowy kurs R system handlu jezykiem oparty jest na stawkach w ramach hurtowych rynków walutowych w dniu przeliczenia waluty lub w poprzednim dniu roboczym.

Opcje przeliczania waluty Gdy źródłem finansowania płatności jest karta debetowa lub kredytowa, a PayPal uzna, że konieczne jest przeliczenie waluty, Użytkownik zezwoli, aby w miejsce wystawcy karty debetowej lub kredytowej przeliczenia waluty dokonała firma PayPal.

W przypadku płatności kartą Użytkownik może mieć prawo podjęcia decyzji, że przeliczenia waluty płatności na walutę, w której Użytkownik wysyła płatność z konta PayPal, ma dokonać wystawca karty, jeśli to rozwiązanie jest stosowane przez tego wystawcę karty i sieć. Użytkownik może być poproszony o dokonanie takiego wyboru w różnych formach, w tym m. W przypadku przeliczania waluty przez wystawcę karty określi on kurs przeliczenia waluty i ewentualne opłaty.

W przypadku transakcji finansowanych za pomocą istniejącego salda lub powiązanego rachunku bankowego waluty zawsze przelicza PayPal. Jeśli PayPal stwierdzi, że przeliczenie waluty jest niezbędne do zrealizowania transakcji Strategia handlowa Andrea Unger także użycia rezerwowego źródła finansowania płatności, Użytkownik może nie mieć możliwości dokonania osobnego wyboru, czy przeliczenia waluty płatności dokonywanej z rezerwowego źródła finansowania płatności ma dokonać PayPal czy wystawca karty.

Jeśli przeliczenie waluty w punkcie sprzedaży będzie oferowane nie przez firmę PayPal, a przez sprzedawcę, a Użytkownik postanowi autoryzować transakcję płatności na podstawie kursu wymiany i opłat określonych przez handlowca, PayPal nie będzie odpowiadać za to przeliczenie waluty.

Wyciągi z konta i żądanie danych dotyczących konta O ile na konto Użytkownika nie zostały nałożone ograniczenia, Użytkownik może wyświetlić i pobrać wyciąg z konta PayPal po zalogowaniu się do swojego konta PayPal. Użytkownik wyraża zgodę na przeglądanie swoich transakcji w historii konta PayPal zamiast otrzymywania okresowych wyciągów pocztą elektroniczną.

Najważniejsze informacje dotyczące płatności będą przesyłane Użytkownikowi pocztą elektroniczną, a poza tym historia transakcji będzie aktualizowana i będzie dostępna dla Użytkownika w każdej chwili po zalogowaniu się do konta. Użytkownik może również pobrać raport na swoim koncie PayPal. Będą w nim widoczne wszystkie poniesione opłaty oraz wszelkie pozostałe kwoty pobrane z konta PayPal Użytkownika w danym okresie. Raporty będą aktualizowane i udostępniane tylko w przypadku wykonania działań na koncie PayPal lub pobrania jakichkolwiek opłat w danym okresie.

Forma, w jakiej informacje o Opcje zapasow pracownikow PayPal będą dostarczane Użytkownikowi, pozwoli mu na przechowywanie i kopiowanie tych informacji w formie niezmienionej, np. PayPal zastrzega sobie prawo do naliczania opłat za udostępnienie Użytkownikowi dodatkowych informacji lub za dostarczenie historii transakcji i innych informacji na temat opłat w inny sposób.

Użytkownikowi nie zostanie jednak naliczona opłata za udostępnienie mu dokumentów żądanych w związku z powziętym w dobrej wierze podejrzeniem błędu dotyczącego jego konta PayPal. Opłaty PayPal pobiera opłaty za korzystanie z usług określone na stronie Opłaty.

Podane opłaty zawierają wszystkie obowiązujące podatki, ale mogą obowiązywać też inne podatki lub koszty, które nie są opłacane za pośrednictwem firmy PayPal ani przez nią naliczane. Odpowiedzialność za regulowanie opłat telefonicznych, wszelkich opłat naliczanych przez dostawcę usług internetowych Użytkownika oraz podobnych lub powiązanych opłat związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usług PayPal ponosi Użytkownik.

PayPal może pobierać opłaty z salda konta PayPal należącego do Użytkownika. PayPal może pobierać opłaty związane z transakcjami od przesyłanych kwot, zanim środki te zostaną dodane do salda konta PayPal Użytkownika. Szczegóły dotyczące odbieranych kwot i pobieranych przez nas opłat można znaleźć w wiadomości e-mail wysłanej z systemu PayPal lub w historii transakcji dostępnej po zalogowaniu się do konta.

Jeśli płatność wymaga uiszczenia opłaty, PayPal ujawni jej wysokość po otrzymaniu od Użytkownika zlecenia płatności. Użytkownik nie może potrącać ani odliczać żadnych kwot z należnych opłat. PayPal może obciążyć Użytkownika opłatami za wszelkie świadczone mu dodatkowe usługi, które wykraczają poza zakres niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

Opcje zapasow pracownikow PayPal

Użytkownik zostanie poinformowany o tych opłatach podczas zamawiania danej usługi. Sposób przekazania zlecenia płatności przez Użytkownika zależy od typu dokonywanej płatności, na przykład: Jeśli Użytkownik płaci za zakup lub przekazuje darowiznę, wielu sprzedawców lub organizacji zajmujących się zbieraniem funduszy umożliwia Użytkownikowi przekazanie zlecenia płatności firmie PayPal w swojej witrynie za pomocą specjalnego przycisku do realizacji transakcji w systemie PayPal lub innego zintegrowanego rozwiązania PayPal.

Może być konieczne uwierzytelnienie zlecenia np. Podczas realizowania takich płatności zazwyczaj nie będziemy wtedy prosić o zalogowanie się za pomocą hasła, kodu PIN lub podobnego sposobu. W każdej chwili Użytkownik może uzyskać dostęp do listy zaufanych beneficjentów i edytować ją na swoim koncie PayPal.

Anulowanie zlecenia płatności Po przekazaniu firmie PayPal zlecenia płatności Użytkownik nie może go anulować. Wyjątek stanowią płatności z tytułu umowy rozliczeniowej więcej szczegółów poniżej. Jak długo potrwa realizacja mojej płatności? Płatność na rzecz innego użytkownika zostanie pobrana z konta Użytkownika w ciągu jednego dnia roboczego po otrzymaniu przez PayPal kompletnego zlecenia płatności.

Płatność zostanie pobrana z konta Użytkownika w ciągu dwóch dni roboczych jeśli zlecenie płatności zostało przekazane: w dniu innym niż dzień roboczy lub w dniu roboczym po ustalonych godzinach tzw. PayPal może zezwolić Użytkownikowi na dokonanie płatności w ustalonym późniejszym terminie i w takim przypadku płatność zostanie pobrana z konta w tym terminie. Inne postanowienia niniejszej Umowy z Użytkownikiem mogą spowodować wydłużenie powyższych ram czasowych.

Kiedy PayPal może odmówić realizacji płatności PayPal może uznać zlecenie płatności za niekompletne i może odmówić dokonania płatności, jeśli: Użytkownik nie posiada wystarczających środków na saldzie konta PayPal; istnieją podstawy, aby sądzić, że na powiązanych źródłach finansowania płatności nie ma wystarczających środków na pokrycie kwoty płatności; Użytkownik nie przekazał firmie PayPal wszystkich informacji wymaganych w odpowiednim procesie realizacji płatności lub transakcji, którego używamy do odbierania zleceń płatności np.

Brak akceptacji płatności przez odbiorcę Jeśli Opcje zapasow pracownikow PayPal PayPal zezwoli Użytkownikowi na wysłanie płatności do osoby, która nie ma konta PayPal, odbiorca może odebrać pieniądze, zakładając konto PayPal.

Umowa Dotycząca Usług Płatności Online Kartą | PayPal PL

Jeśli odbiorca ma już konto PayPal, może odmówić przyjęcia pieniędzy. Jeśli odbiorca nie przyjmie płatności lub nie założy konta PayPal i nie odbierze pieniędzy w ciągu 30 dni od daty ich wysłania, pieniądze w tym wszelkie opłaty naliczone Użytkownikowi zostaną zwrócone na konto PayPal Użytkownika. Aby dowiedzieć się, co dzieje się w przypadku otrzymania zwrotu pieniędzy na konto PayPal, należy zapoznać się z punktem Zwroty pieniędzy na konto Użytkownika. Limity wysyłania PayPal może, według własnego uznania, nałożyć limity na kwoty i wartość płatności dokonywanych przez Użytkownika, w tym na wysyłane płatności za zakupy.

Użytkownik może sprawdzić limity wysyłania, logując się do swojego konta PayPal. And third, we started to build PayPal's business off eBay. The system was very attractive to auction sellers, most of which were individuals or small businesses that were unable to accept credit cards, and for consumers as well.

In fact, many sellers could not qualify for a credit card Merchant account because they lacked a commercial credit history. The service also appealed to auction buyers because they could fund PayPal accounts using credit cards or bank account balances, without divulging credit card numbers to unknown sellers.

However, most recipients of PayPal credits withdrew funds immediately. Instead of relying on interests earned from deposited funds, PayPal started relying on earnings from service charges. They offered seller protection to PayPal account holders, provided that they comply with reimbursement policies.

This was based Opcje zapasow pracownikow PayPal developing stronger growth in active users by adding users across multiple platforms, despite the slowdown in on-eBay growth and low-single-digit user growth on the eBay site. A late reorganization created a new business unit within PayPal—Merchant Services—to provide payment solutions to small and large e-commerce merchants outside the eBay auction community.

Starting in the second half ofPayPal Merchant Services unveiled several initiatives to enroll online merchants outside the eBay auction community, including: [] Lowering its transaction fee for high-volume merchants from 2. Hiring a new sales force to acquire large merchants such as DellApple's iTunesand Yahoo! PayPal has disabled sending and receiving personal payments in India, thus forcing all recipients to pay a transaction fee.

InPayPal hired people for its offices in Chennai and Bengaluru.

Opcje zapasow pracownikow PayPal

This decision has prompted Palestinian tech companies to seek a policy change from PayPal. Firma American Express może wykorzystywać informacje przekazane przez Użytkownika we wniosku w momencie konfiguracji do sprawdzania lub monitorowania Użytkownika w związku z działaniami marketingowymi dotyczącymi kart i celami administracyjnymi. Akceptując niniejsze warunki, Użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych o charakterze marketingowym od firmy American Express.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ich, kontaktując się z nami.

  1. Opłaty za transakcje odbioru płatności kartami Opłaty za otrzymywanie płatności na konto PayPal Użytkownika, wymienione w Umowie z Użytkownikiem, mają zastosowanie w odniesieniu do każdej płatności otrzymanej przez Użytkownika i dokonanej za pomocą karty za pośrednictwem Usług płatności kartą online.
  2. Да, так оно и произошло, - непринужденно ответила Эпонина.
  3. Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal | PayPal PL
  4. Handel Gold System MT4

Aby dowiedzieć się, jak skontaktować się z firmą PayPal, należy odwiedzić Centrum pomocy PayPaldo którego dostęp można uzyskać z poziomu strony Umowy z Użytkownikiem i większości stron serwisu PayPal. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z Opcje zapasow pracownikow PayPal wiadomości handlowych o charakterze marketingowym, nadal będzie otrzymywać od firmy American Express ważne wiadomości dotyczące transakcji lub współpracy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli osiągnie określoną miesięczną lub roczną wielkość sprzedaży związaną z firmą American Express, zgodnie z ustaleniami firmy American Express może ona wymagać nawiązania z firmą bezpośredniej relacji umownej. W takiej sytuacji firma American Express ustali cennik dla transakcji kartami American Express, a opłaty za takie transakcje będą uiszczane bezpośrednio na rzecz firmy American Express. Firma American Express może w dowolnym momencie przeprowadzić audyt Użytkownika w celu określenia zgodności z Zasadami American Express.

Użytkownik upoważnia firmę PayPal do przesyłania transakcji do firmy American Express i otrzymywania od niej rozliczeń, a także do ujawniania informacji o transakcjach i handlowcach firmie American Express w celu przeprowadzania analiz i tworzenia raportów oraz do wszelkich innych zgodnych z prawem celów biznesowych, w tym do celów handlowej komunikacji marketingowej i ważnej komunikacji dotyczącej transakcji lub współpracy. Handlowiec może wypowiedzieć akceptację usług American Express w dowolnym momencie za powiadomieniem.

Firma American Express będzie beneficjentem niebędącym stroną niniejszej Umowy w celach akceptacji kart American Express. Jako beneficjent niebędącym stroną, firma American Express ma prawo bezpośrednio egzekwować od Użytkownika warunki niniejszej Umowy w związku z akceptacją kart American Express. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że firma American Express nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania firmy PayPal względem Użytkownika wynikające z niniejszej Umowy.

Ponadto zabrania się Użytkownikowi dostarczania lub udostępniania posiadaczom karty American Express, którzy stawią się w fizycznym punkcie obsługi Użytkownika, komputera lub interfejsu sieciowego, który umożliwi posiadaczom karty American Express dostęp do konta PayPal.

Powrót do początku 6. Własność intelektualna i kody identyfikacyjne 6. PayPal niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu ograniczonej licencji na a korzystanie z Produktu zgodnie z dokumentacją zamieszczoną w witrynie PayPal; oraz na b korzystanie z dokumentacji dostarczonej przez PayPal dla Produktu i powielanie jej do użytku wewnętrznego tylko w firmie Użytkownika. Produkt licencjonowany może ulec zmianie i będzie rozwijany wraz z resztą systemu PayPal; patrz punkt 9.

Opcje zapasow pracownikow PayPal

Użytkownik musi spełniać wymagania dotyczące implementacji i użytkowania zawarte we wszystkich dokumentach PayPal oraz instrukcji towarzyszących produktowi wydanemu przez PayPal od czasu do czasu w tym wymagań dotyczących implementacji i użytkowania, jakie PayPal nakłada na niego w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami i regulaminami związanymi z użytkowaniem kart płatniczych.

PayPal dostarczy Użytkownikowi określone kody identyfikacyjne przeznaczone specjalnie dla niego. Kody identyfikują Użytkownika i uwierzytelniają jego wiadomości i instrukcje dla firmy PayPal, w tym instrukcje operacyjne dla interfejsów oprogramowania PayPal.

Użycie kodów może być konieczne, aby system PayPal mógł przetwarzać instrukcje wydane przez Użytkownika lub jego witrynę. Kody muszą być bezpiecznie przechowywane i chronione przed ujawnieniem stronom, które nie są upoważnione do działania w imieniu Użytkownika w kontaktach z firmą PayPal.

Użytkownik zgadza się przestrzegać od czasu do czasu odpowiednich zabezpieczeń zalecanych przez firmę PayPal w celu ochrony bezpieczeństwa tych kodów identyfikacyjnych. Jeśli Użytkownik nie zapewni bezpieczeństwa kodów zgodnie z zaleceniami, musi jak najszybciej powiadomić firmę PayPal, aby firma PayPal mogła anulować i ponownie wydać kody.

Firma PayPal może również anulować i ponownie wydać kody, jeśli ma powód, by sądzić, że ich bezpieczeństwo zostało naruszone, po powiadomieniu Użytkownika z odpowiednim możliwym wyprzedzeniem.

DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKADY

Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z tymi materiałami pozostają własnością firmy PayPal lub odpowiedniego Centrum rozliczeniowego w zależności od przypadku. Użytkownik zgadza się nie przekazywać, przyznawać, cedować, sprzedawać ani odsprzedawać częściowo lub w całości Materiałów dotyczących produktu żadnej osobie. Tytuł własności i własność Znaków Użytkownika oraz cała wartość firmy wynikająca z jakiegokolwiek wykorzystania w ramach niniejszej umowy nadal będą należeć do Użytkownika.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do udzielenia firmie PayPal prawa do używania swoich Znaków, a także będzie wynagradzał firmie PayPal w pełni i w sposób ciągły wszelkie straty powstałe z tytułu wszelkich roszczeń lub strat poniesionych przez firmę PayPal w związku z wykorzystaniem Znaków Użytkownika w powiązaniu z Produktem.

Jak zwiększać zyski i ograniczać straty przy pomocy opcji?

Warunki użytkowania określonych funkcji 7. Do korzystania z Ochrony przed oszustwami mają zastosowanie postanowienia z Uzupełnienia 3. W przypadku korzystania z Narzędzia magazynowania przed zebraniem danych o karcie klienta Użytkownik musi: 7. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 7. Po sprawdzeniu odpowiednie zaktualizowane Dane kart związane z klientami Użytkownika jeśli takie występują są przetwarzane i przechowywane przez PayPal zgodnie z instrukcjami Użytkownika i w jego imieniu, aby umożliwić mu akceptowanie fakturowania cyklicznego, płatności cyklicznych lub innych kwalifikujących się transakcji z wykorzystaniem Produktów od swoich klientów z odpowiednimi zaktualizowanymi Danymi kart.

W przypadku udostępnienia użytkownikowi usługi Aktualizator konta PayPal prześle Użytkownikowi przez e-mail powiadomienie o uaktywnieniu tej usługi na jego koncie lub umożliwi Użytkownikowi włączenie usługi Aktualizator konta na Opcje zapasow pracownikow PayPal koncie za pośrednictwem ustawień konta PayPal. W każdej chwili użytkownik może zaprzestać korzystania z usługi Aktualizator konta, powiadamiając PayPal o swojej decyzji lub wykonując inne czynności, które mogą zostać określone przez PayPal.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że usługa Aktualizator konta jest świadczona wyłącznie w celu zaktualizowania Danych kart, aby umożliwić przyjmowanie transakcji z wykorzystaniem Produktów. Użytkownik nie będzie korzystał z usługi Aktualizator konta w żadnym innym celu, w tym w szczególności nie będzie używał żadnej części danych z usługi Aktualizator konta do opracowywania jakichkolwiek innych usług lub produktów.

Metody płatności w TOPREGAL Online-Shop | TOPREGAL

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania zgodności z przepisami prawa właściwego i zasadami korzystania z karty w zakresie używania usługi Aktualizator konta. Ponadto użytkownik powinien przekazać swoim klientom, których karty kwalifikują się do korzystania z usługi Aktualizator konta, wszelkie informacje wymagane na mocy przepisów właściwego prawa, aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z usługi Aktualizator konta w celu zaktualizowania kart klienta.

Powyższe postanowienia obejmują między innymi wprowadzenie w życie standardowych warunków i postanowień, zasad zachowania poufności lub innych dokumentów dostępnych dla klienta, dowolny język wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub zasady programów związanych z kartami.

Użytkownik musi również ujawnić odpowiednie informacje, aby wyjaśnić klientom, że jeśli nie chcą zaktualizować danych swojej karty, mogą zażądać od Użytkownika usunięcia swojej karty przechowywanej przez PayPal lub zakończyć umowę z użytkownikiem dotyczącą fakturowania cyklicznego lub płatności cyklicznych.

Użytkownik Opcje zapasow pracownikow PayPal się zachowywać bezwzględną poufność wszystkich informacji i Danych kart dostarczonych za pośrednictwem usługi Aktualizator konta. Użytkownik nie może ujawniać żadnych informacji ani Danych kart innym podmiotom i nie może korzystać z takich informacji ani Danych kart w żadnym innym celu niż wyraźnie dozwolony.

Użytkownik uwolni PayPal od odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z naruszenia przez Użytkownika zobowiązań wynikających z niniejszego punktu w związku z korzystaniem z usługi Aktualizator konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługa Aktualizator konta może być dokładna wyłącznie pod warunkiem, że bank wystawiający kartę oraz klient uczestniczą w programie, oraz że wiele banków wystawiających karty i wielu klientów może nie uczestniczyć w programie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że usługa Aktualizator konta może zależeć od informacji, Danych kart i usług udostępnianych firmie PayPal przez podmioty zewnętrzne.

PayPal może w dowolnym momencie wypowiedzieć usługę Aktualizator konta, przesyłając stosowną informację na adres e-mail Użytkownika. Wypowiedzenie i zawieszenie 8. Przez Użytkownika: 8. Aby dowiedzieć się, jak skontaktować się z firmą PayPal, należy odwiedzić Centrum pomocy PayPalktóre jest dostępne z poziomu strony Umowy z Użytkownikiem i większości stron serwisu PayPal.

The PayPal European headquarters are located in Luxembourg and the international headquarters are in Singapore. PayPal opened a technology center in Scottsdale, Arizona in[94] and a software development center in ChennaiIndia in PayPal allows customers to send, receive, and hold funds in 25 currencies worldwide.

Dział Obsługi Klienta firmy PayPal potwierdzi wstrzymanie usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ta opcja umożliwia zaprzestanie korzystania z Produktu i nieponoszenie opłat za wszelkie przyszłe transakcje. Korzystanie z Produktu można wznowić w dowolnym momencie z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy z późniejszymi zmianami.

Dział Obsługi Klienta firmy PayPal potwierdzi wypowiedzenie usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ta opcja rozwiązuje niniejszą Umowę, umożliwiając zaprzestanie korzystania z Produktu i nieponoszenie opłat za wszelkie przyszłe transakcje, oraz inicjuje proces zamknięcia konta PayPal Użytkownika. Konto PayPal Użytkownika pozostaje otwarte, a Umowa z Użytkownikiem obowiązuje do momentu zamknięcia konta PayPal, z zastrzeżeniem dalszych postanowień dotyczących zamknięcia konta PayPal zawartych w Umowie z Użytkownikiem.

Firma PayPal może rozwiązać niniejszą Umowę lub dowolną Opcje zapasow pracownikow PayPal część związaną z Produktem, wykonując jedną z następujących czynności: 8. Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie wpływa na Umowę z Użytkownikiem, a konto PayPal pozostaje otwarte, chyba że zostanie to inaczej określone w powiadomieniu.

Konto PayPal Użytkownika pozostaje otwarte, a Umowa z Użytkownikiem obowiązuje do momentu Handel opcji quaira. konta PayPal, z zastrzeżeniem dalszych postanowień dotyczących zamknięcia konta PayPal w Umowie z Użytkownikiem.

Firma PayPal może rozwiązać niniejszą Umowę natychmiast bez powiadomienia, jeśli Użytkownik: 8. Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy lub dowolnej jej części Użytkownik musi natychmiast zaprzestać korzystania z wypowiedzianego Produktu, a firma PayPal może uniemożliwić lub ograniczyć mu korzystanie z Produktu po wypowiedzeniu Umowy.

Jeśli mimo to Użytkownik będzie korzystać z Produktu po rozwiązaniu niniejszej Umowy, niniejsza Umowa będzie nadal obowiązywać w odniesieniu do korzystania przez Użytkownika z Produktu, aż do momentu wypowiedzenia umowy poprzez zaprzestanie korzystania z Produktu. Następujące części niniejszej Umowy pozostają w mocy po wypowiedzeniu niniejszej Umowy: punkty 2, 4.

Następujące punkty niniejszej Umowy pozostają w mocy po jej wygaśnięciu i zachowują pełną moc i ważność: punkty 2, 4. Wypowiedzenie niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek jej części nie będzie miało wpływu na żadne prawa, środki prawne lub zobowiązania stron, które zostały naliczone lub stały się należne przed wypowiedzeniem, a Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu jakiejkolwiek opłaty miesięcznej obowiązującej w dowolnym okresie przed rozwiązaniem. Jeśli Użytkownik naruszy niniejszą Umowę, Umowę z Użytkownikiem lub jakikolwiek wymóg standardów PCI DSS dotyczący bezpieczeństwa, PayPal może natychmiast zawiesić możliwość korzystania przez Użytkownika z Produktu innymi słowy, może tymczasowo uniemożliwić jego działanie.

PayPal może wymagać od Użytkownika podjęcia określonych działań naprawczych w celu usunięcia naruszenia i zniesienia zawieszenia, chociaż żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyklucza możliwości skorzystania przez PayPal z wszelkich innych środków, jakie może zastosować w przypadku naruszenia. Jeśli firma PayPal zawiesi dostęp Użytkownika do Produktu, powiadomi go o tym i wyjaśni zasadność działań PayPal w zakresie zawieszenia korzystania z Produktu oraz może określić działania naprawcze w celu usunięcia naruszenia i zniesienia zawieszenia.

Zawieszenie przez PayPal dostępu do lub korzystania z Produktu pozostanie w mocy do momentu, gdy firma PayPal upewni się, że Użytkownik usunął odpowiednie naruszenie. Powrót do początku 9. Postanowienia różne 9. Firma PayPal zachowuje wyłączną i całkowitą swobodę przy ustalaniu a kierunku przyszłego rozwoju i rozbudowy Produktu, b jakie ulepszenia wprowadzić i kiedy oraz c czy i kiedy usterki mają zostać naprawione a nowe funkcje wprowadzone.

Firma PayPal chętnie bierze pod uwagę opinie użytkowników w planowaniu przyszłości Produktu, ale nie jest zobowiązana do postępowania zgodnie z otrzymanymi sugestiami. Przekazując firmie PayPal swoją opinię, Użytkownik zgadza się nie rościć sobie prawa własności intelektualnej do swojej opinii.

Opcje zapasow pracownikow PayPal i cała towarzysząca mu dokumentacja są dostarczane w aktualnej postaci. Firma PayPal nie udziela ani nie ofertuje żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, z mocy prawa lub w inny sposób, w odniesieniu do: Produktu Użytkownika; oprogramowania licencjonowanego; oraz dostarczonej dokumentacji użytkownika.

Żadne postanowienia określone przez firmę PayPal w ramach niniejszej Umowy lub w inny sposób na potrzeby Produktu nie zawierają upoważnienia firmy PayPal do włączenia gwarancji. Nie powstają żadne obowiązki ani odpowiedzialność w wyniku świadczenia przez firmę PayPal następujących usług: porad technicznych; porad dotyczących programowania; oraz innych porad lub usług, w związku z Produktem, dostarczonym licencjonowanym oprogramowaniem i dokumentacją użytkownika.

Obejmuje to między innymi usługi, które mogą pomóc Użytkownikowi w dostosowaniu Produktu. PayPal zaleca dokładne przetestowanie wdrożenia Produktu, ponieważ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane wadą Produktu. Jeśli firma PayPal hostuje Produkt na rzecz Użytkownika innymi słowy, uruchamia dla niego oprogramowanie jako usługę internetowąfirma PayPal nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego ani bezpiecznego dostępu do hostowanego Produktu.

Firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niepowodzenia w hostowaniu Produktu.

Saldo konta PayPal Część operacyjna konta zawiera saldo konta PayPal Użytkownika, czyli saldo środków dostępnych na potrzeby dokonywania płatności lub wypłat.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostępność Produktu do użytku może być czasami ograniczona, aby umożliwić naprawy, konserwację lub wprowadzenie nowych urządzeń lub usług. Niektóre kraje nie zezwalają na zrzeczenie się domniemanych gwarancji, więc powyższe zastrzeżenia mogą nie mieć zastosowania.

Użytkownik zgadza się zwolnić firmę PayPal z odpowiedzialności i na Opcje zapasow pracownikow PayPal zabezpieczać ją przed wszelkimi bezpośrednimi stratami, szkodami i odpowiedzialnością oraz wszelkimi roszczeniami, żądaniami lub kosztami w tym uzasadnionymi honorariami prawników poniesionymi w stosunku do podmiotów zewnętrznych w tym Wspólnego klienta i wynikającymi z naruszenia przez Użytkownika niniejszej Umowy, Umowy z Użytkownikiem i dokumentów zawartych w niej przez odniesienie m.

Zasady dopuszczalnego użytkowanialub naruszeniami jakiegokolwiek prawa. Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody firmy PayPal. Firma PayPal może przyznawać, cedować lub w inny sposób przekazywać niniejszą umowę bez zgody Użytkownika, powiadamiając go o tym fakcie. Żadna ze stron nie może zmienić niniejszej Umowy ani zrzec się jakichkolwiek wynikających z niej praw, chyba że obie strony ustalą inaczej na piśmie, co zostanie potwierdzone złożonymi przez nie podpisami pod stosownym dokumentem.

Niniejsza Umowa podlega prawu Anglii i Walii. Użytkownik i firma PayPal poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich. Definicje Terminy pisane wielkimi literami, niewymienione w tym punkcie, są zdefiniowane w Umowie z Użytkownikiem.

Usługa Aktualizator konta: funkcje zdefiniowane w punkcie 7. Centrum rozliczeniowe: oznacza instytucję finansową lub bank, który świadczy usługi na rzecz Użytkownika i firmy PayPal, aby umożliwić Użytkownikowi a akceptację płatności kartą przez posiadaczy kart; oraz b otrzymanie środków za Transakcję kartą. Zaawansowane płatności kartami kredytowymi i debetowymi: produkt zdefiniowany w punkcie Informacje o Umowie. Interfejs API zaawansowanych płatności kartami kredytowymi i debetowymi: usługa płatności kartą online, zgodnie z definicją zawartą w punkcie Informacje o Umowie.

Zaawansowane filtry ochrony przed oszustwami: technologia zapewniana przez firmę PayPal, która umożliwia sprawdzenie płatności kartą według kryteriów, takich jak adres rozliczeniowy posiadacza karty usługa weryfikacji adresu lub AVSnumer CVV2 karty oraz bazy danych podejrzanych adresów, identyfikatorów i wzorców.

PAYPAL KLIENCI - Aktualne wydarzenia z kraju i zagranicy - mocne-strony.pl

Więcej informacji można znaleźć w witrynie PayPal i w dokumentacji produktu. Zaawansowane filtry ochrony przed oszustwami zapewniają wyższy poziom kontroli transakcji, a transakcje mogą być automatycznie oznaczane, sprawdzane lub odrzucane na podstawie konfiguracji filtrów.

Dane systemu weryfikacji adresów AVS: informacje zwracane przez system weryfikacji adresów obsługiwany przez lub w imieniu Stowarzyszeń kart płatniczych, który porównuje dane adresowe podane przez posiadacza karty z danymi adresowymi w systemie wystawcy karty.