Jako opcje akcji spolki opodatkowanej

Przyznane Wnioskodawcy opcje były niezbywalne. Jeśli tak, jakie jest źródło tego przychodu, w jakim czasie przedmiotowy przychód powstaje data zawiadomienia o przyznaniu akcji, czy też data, w której akcje fizycznie zapisywane są na rachunku maklerskim oraz jaka jest stawka PIT? Cechą akcji jest bowiem to, iż generują one przychód dopiero w przyszłości w postaci dywidendy lub też w przypadku odpłatnego ich zbycia - w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży, a kosztami poniesionymi na ich nabycie. Możliwe jest również, iż zostanie uczestnikiem nowych edycji programu w przyszłości. Jeszcze jedna istotna okoliczność. Mając na względzie powyższe uwagi, za prawidłowe, wbrew zarzutom skargi kasacyjnej, należy uznać stanowisko sądu pierwszej instancji, iż w stanie faktycznym sprawy przyznanie uczestnikom programu motywacyjnego opcji na akcje nie rodzi przychodu podatkowego z innych źródeł w rozumieniu art.

  • Zamiana opcji na akcje - skutki podatkowe dla uczestników programu motywacyjnego Joanna Lis Realizacja opcji i nabycie akcji przez uczestników programu motywacyjnego nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu.
  • Sprawa dotyczy spółki z o.
  • NSA. Obietnica przyznania opcji na akcje nie powoduje powstania przychodu
  • Nrpoz.

Złożenie obietnicy uzyskania potencjalnej korzyści w przyszłości nie wiąże się zaś z powstaniem przychodu podatkowego u uczestnika. Dodatkowo "przyszła potencjalna korzyść" nie jest korzyścią pewną, gdyż może dojść do sytuacji, gdy realizacja opcji nie będzie uzasadniona ekonomicznie ponieważ cena rynkowa będzie niższa od ceny wykonania.

IPPB2/415-509/12-6/MG

Wnioskodawczyni wskazuje, że takie stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 27 czerwca r. Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Jednocześnie stosownie do art. Na podstawie ust.

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

W sytuacji przedstawionej we wniosku nabyte w ramach planu motywacyjnego opcje są niezbywalne. Wnioskodawca wskazał, że prawo do zakupu akcji nie może być przeniesione na osoby trzecie.

Wobec tego należy stwierdzić, że z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż nie istnieje możliwość ustalenia ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu opcji w ramach programu motywacyjnego. Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych instrumentów w momencie ich przyznania wnioskodawcy uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. Dlatego też, zgodnie z przepisem art.

Natomiast, stosownie do dyspozycji przepisu art. Jak wynika zatem z powyższego przepisu, dochód powstanie dopiero w momencie zbycia akcji będących przedmiotem opcji. W zakresie pytania Nr 2 Zdaniem Wnioskodawczyni, przysporzenie majątkowe powstałe w wyniku sprzedaży akcji objętych opcją, stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art.

Stosownie bowiem do treści art. Zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych zostały określone w art. W ocenie Sądu skarga zasługuje na uwzględnienie. Sad wskazał, że na wstępie wyjaśnienia wymaga, iż trafnie organ interpretujący przyjął, iż samo otrzymanie przez wnioskodawcę zawiadomienia o przyznaniu opcji na akcje spółki prawa amerykańskiego objętych szeregiem restrykcji nie powoduje powstania po jego stronie przysporzenia majątkowego, bowiem sam fakt otrzymania zawiadomienia nie uprawnia wnioskodawcy do nabycia akcji.

Jako opcje akcji spolki opodatkowanej

Otrzymane opcje są niezbywalne, wygasają jeśli nie zostaną zrealizowane w ciągu 10 lat od ich przyznania. W konsekwencji otrzymanie opcji na akcje spółki prawa amerykańskiego nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej opcję.

Zatem w momencie otrzymania opcji nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Sąd wskazał, że sporną między stronami jest kwestia czy realizacja praw wynikających z opcji, poprzez nabycie akcji spółki amerykańskiej skutkuje powstaniem przychodu z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Komentarz eksperta

Mając na uwadze stanowisko Ministra Finansów, iż realizacja praw wynikających z opcji, poprzez nabycie akcji spółki amerykańskiej skutkuje powstaniem przychodu z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, rozstrzygnięcia wymaga czy pracownicy Spółki otrzymując na preferencyjnych zasadach, wynikających z opisanego we wniosku programu Nongualified Stock Option po cenach poniżej wartości rynkowej akcje spółki kapitałowej uzyskują, co do zasady, przychód dwukrotnie, a więc pierwszy raz w momencie otrzymania akcji po preferencyjnej cenie realizacji opcji a następnie przy ich sprzedaży, czy też przychód do opodatkowania powstaje tylko jeden raz, a więc w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

W rozpoznawanej sprawie nie jest sporne, ze wnioskodawca otrzymał opcje dające prawo zakupu akcji po określonej cenie. Realizacja opcji jest więc równoznaczna z nabyciem akcji po umówionej cenie. Tym samym przychód z tytułu realizacji opcji należy utożsamiać z przychodem z kapitałów pieniężnych, jednakże nie każda realizacja praw z opcji będzie generować przychód podlegający opodatkowaniu.

W myśl art. Stosownie do art. Papierami wartościowymi - w rozumieniu art. Ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. W myśl przepisu art. Nr 94, poz. Ustawa nie wskazuje, co oznacza sformułowanie "realizacja praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych" i kiedy dochodzi do realizacji tych praw.

W ocenie Sądu realizacja, to inaczej urzeczywistnienie, wprowadzenie w życie, zastosowanie w praktyce. W słownikach termin ten jest tłumaczony również jako spieniężenie E. W ocenie Sądu do realizacji praw wynikających z pochodnego instrumentu finansowego dochodzi poprzez wykonanie umowy zawartej w kontrakcie, np. Nie wynika, natomiast, iż możliwa jest opcja wypłaty określonej Jako opcje akcji spolki opodatkowanej stanowiącej różnicę pomiędzy wartością rynkową akcji a ustaloną wcześniej ceną za akcje.

Nie można też pominąć faktu, że pracownik płaci za nabycie akcji określoną cenę z góry skalkulowaną przez strony umowy bez względu na to jaka będzie wartość rynkowa akcji w chwili ich nabycia. Oprócz tego musi spełnić szereg warunków "pracowniczych" aby akcje po cenie określonej w umowie nabyć.

Akcje są papierami wartościowymi inkorporującymi zarówno prawa jak i obowiązki wobec spółki będącej emitentem akcji.

Czytaj także

Cechą akcji jest to, iż generują one przychód dopiero w przyszłości w postaci dywidendy lub też w przypadku odpłatnego ich zbycia - w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami poniesionymi na ich nabycie. W sprawie nie może mieć zastosowania art.

Organ interpretujący stoi na błędnym stanowisku, że przychód z tytułu nabytych akcji podlega opodatkowaniu w momencie ich nabycia jako różnica pomiędzy ceną zapłaconych akcji a ich wartością rynkową, mimo, iż jest to tylko wirtualna wycena, a nie faktycznie otrzymany przychód przez podatnika oraz drugi raz w chwili ich zbycia.

W praktyce wygląda to tak, że w chwili nabycia akcji podatnik ponosi tylko wydatek, bowiem jaki uzyska przychód z akcji okaże się dopiero w przyszłości.

W dodatku może w ogóle przychodu tego nie osiągnąć albo ponieść stratę.

Wyrokiem z 26 lutego r. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym zawartym we wniosku interpretacyjnym. Wnioskodawca wskazał, że jest polskim rezydentem podatkowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przez spółkę polską, mającą siedzibę na terytorium Polski.

W ocenie Sądu nie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma wbrew twierdzeniom organu treść art. Należy zwrócić uwagę, iż przepis ten dotyczy zarówno objęcia jak i nabycia akcji. W obu tych przypadkach wydatki poczynione na objęcie lub nabycie akcji również, tak jak w niniejszej sprawie, na warunkach preferencyjnych, czyli poniżej cen rynkowych mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów dopiero przy ustalaniu dochodu w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

W ramach grupy funkcjonuje program motywacyjny zatwierdzony uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki amerykańskiej.

Ordynacja podatkowa Dz. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka miała wątpliwości co do opodatkowania nagrody związanej z Nonqualified Stock Options. Do zasobów majątkowych skarżącego nie weszły zatem żadne prawa, którymi mógłby on rozporządzać jak właściciel, a co jest niezbędne dla uzyskania w ogóle przychodu w rozumieniu art.

Jako opcje akcji spolki opodatkowanej

Wobec powyższego w ocenie sądu pierwszej instancji należy zgodzić się ze skarżącym, że organ interpretacyjny naruszył art. Natomiast w przypadku sprzedaży opcji w określonym w ramach programu czasie, jedynym momentem, w którym powstanie po stronie skarżącego przychód z tytułu uczestnictwa w programie podlegający opodatkowaniu będzie moment sprzedaży przedmiotowych opcji, zaś przychód ten będzie stanowił przychód z kapitałów pieniężnych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, zgodnie z art.

TOP5 spółek z GPW, które mam w portfelu akcji na 2021 rok (02.02.2021)

Sąd pierwszej instancji wskazał jednocześnie, że wydana przez organ interpretacja indywidualna jest wadliwa także z innych przyczyn. We wniosku o wydanie interpretacji, formułując swoje stanowisko w sprawie, skarżący powołał się na orzeczenia sądów administracyjnych, w tym wyroki NSA, WSA oraz interpretacje indywidualne wydane przez organ podatkowy.

Organ zaś, oceniając to stanowisko w zaskarżonej interpretacji, ani też w odpowiedzi na skargę w żaden sposób nie odniósł się do przywołanych orzeczeń i interpretacji.

Niewyjaśnienie stanowiska organu interpretacyjnego oraz brak wyczerpującego uzasadnienia prawnego wprost naruszają zasadę prowadzenia tego postępowania interpretacyjnego w sposób budzący zaufanie do organów interpretacyjnych.

Uzasadnienie prawne interpretacji indywidualnej, o którym mowa w art. Ordynacja podatkowa Dz. Skoro w rozpoznawanej sprawie, organ nie odniósł się w sposób jasny i wyczerpujący do przywołanych przez skarżącego orzeczeń które to stanowiły integralną część jego stanowiska w sprawiesąd uznał, że dopuścił się on naruszenia przepisu art.

Jako opcje akcji spolki opodatkowanej

Odnosząc się natomiast do zarzutów skargi co do naruszenia art. Należy podkreślić, że postępowanie "interpretacyjne" opiera się wyłącznie na stanie faktycznym przedstawionym przez wnioskodawcę.

Zamiana opcji na akcje - skutki podatkowe dla uczestników programu motywacyjnego

Tylko w stosunku do tak określonego stanu faktycznego lub hipotetycznego wyrażana jest ocena prawna, tak przez samego podatnika, jak i przez organ podatkowy. W postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji wnioskodawca podatnik wyczerpująco przedstawia stan faktyczny zdarzenia przyszłego. Przedstawia go przy tym w całym niezbędnym dla oceny prawnej zakresie wprost w treści wniosku, który kieruje do organu mającego wydać interpretację.

Podatnik w tym postępowaniu nie powinien, a tym bardziej nie musi udowadniać, że przedstawiany przez niego stan faktyczny ma umocowanie i potwierdzenie w określonym materiale dowodowym. Jednocześnie nie może wymagać, aby organ podatkowy w oparciu o dowody składane przez podatnika lub poszukiwane z urzędu ustalał stan faktyczny, uzupełniał go, czy też oceniał zgodność opisu stanu faktycznego formułowanego we wniosku z rzeczywistością w przypadku, gdy wniosek podatnika dotyczy stanów, które mają lub miały już miejsce.

Nie może być również prowadzone postępowanie dowodowe zmierzające do zbierania materiałów dowodowych w sposób odpowiadający dyspozycji art. Brak jest także podstaw do poddawania jakichkolwiek dowodów składanych przez wnioskodawcę swobodnej ocenie, zgodnie z art.

Innymi słowy, postępowanie to nie może zmierzać do kwestionowania przez organ podatkowy stanu faktycznego podawanego przez wnioskodawcę, lecz organ ten ma obowiązek przyjąć do sformułowania oceny prawnej taki stan faktyczny, jaki podał podatnik.

Nr 8, poz. Nrpoz.

Co najwyżej może wyłącznie w trybie art. Mając jednak na uwadze, że pozostałe zarzuty co do naruszenia art.

Jako opcje akcji spolki opodatkowanej

W skardze kasacyjnej pełnomocnik organu zaskarżył wyrok w całości, zarzucając mu na podstawie art. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Dz. Wskazując na powyższe pełnomocnik organu wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji względnie o jego uchylenie w całości na podstawie art. Ponadto wniósł o zasądzenie kosztów według norm przypisanych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje. Skarga kasacyjna nie ma uzasadnionych podstaw. Odnośnie do pierwszego ze stawianych zarzutów. Pojęcie przychodu zostało zdefiniowane w art. Zgodnie z powołanym przepisem, w brzmieniu z r.

Podatek dochodowy

W przypadku świadczeń częściowo odpłatnych, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. W przypadku nabycia rzeczy i praw jest to różnica między ceną rynkową, stosowaną w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania art. Zgodzić sie należy z autorem skargi kasacyjnej, że przepis art. Nie oznacza to jednak, że nieodpłatne przyznanie uczestnikom programu motywacyjnego opcji na akcje, w stanie faktycznym sprawy, skutkuje powstaniem przychodu z innych źródeł w rozumieniu art.

Pojęcie "nieodpłatnego świadczenia", użyte w art. Analiza judykatury, jak i piśmiennictwa na kanwie tych przepisów, raczej nie nasuwa wątpliwości, że pojęcie to ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym.

Obejmuje ono nie tylko świadczenie w cywilistycznym znaczeniu działanie lub zaniechanie na rzecz innej strony - art. Dla uznania więc, że dane świadczenie jest nieodpłatne bądź częściowo nieodpłatne konieczne jest stwierdzenie, że w wyniku zdarzenia prawnego czy zjawiska gospodarczego podatnik uzyskał korzyść majątkową kosztem innego podmiotu lub też uzyskał nieodpłatne częściowo nieodpłatneto jest niezwiązane z kosztami całkowitymi kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy por.

Przysporzenie to musi zatem być rzeczywiste, a nie tylko potencjalne.

Jako opcje akcji spolki opodatkowanej

Podobnie ten element pojęcia nieodpłatnego świadczenia postrzegany jest w piśmiennictwie.