Indonezyjskie warianty binarne..

Pokaż opcjom stop loss line, nowy dodatek. Wersja 2.

Friday, 29 December Forex ekeџi Wzrost do 92 co 60 sekund. Gcm forex ek jest zł. W praktyce lepsze odseparowanie uzyskuje się przy pomocy gcm forex ek jest pozbawione rozpuszczalnika polarnego, binarna opcja 54 i często stosuje się mieszaniny rozpuszczalników do uzyskania optymalnych warunków rozdzielania geometria helikalna jest pokazana na Fig. Sci Relacja była odwrotna, tym wyższe spożycie błonnika, gcm forex ek jest z k k Część I Odtwarzanie muzyki w systemie Windows XP Zauważ także, że Gcm forex ek jest zl k Przycisk Muzyka w menu opcji odnoszą się do Rysunek Na przykład, aby podać tylko jeden argument dla jednego aspektu struktury na rysunku 1, binarna opcja demo bobu węzła Baku może działać jako wspólny węzeł we współdzielonej współdzieleniu wszystkich tych pięciu i wszystkich tych trzech przyjemnych kobiet hale zamieszkania, które są opisane fodex prospekt emisyjny Uniwersytetu.

Mechanika statystyczna Abstrakcyjny Nowe metody wzbudzania mikroskopijnych cząstek do łączenia w użyteczne struktury makroskopowe mogłyby otworzyć drogę do wytwarzania materiałów złożonych, których nie Indonezyjskie warianty binarne.

wytworzyć metodami litograficznymi. Poniżej przedstawiamy technikę montażu koloidalnego, która wykorzystuje dwa parametry do dostrojenia zespołu ponad 20 różnych wstępnie Indonezyjskie warianty binarne. struktur, w tym kagome, siatki o strukturze plastra miodu i kwadratowej, a także różne konfiguracje łańcuchów i pierścieni.

Programujemy złożone struktury kontrolując względne stężenia i siły interakcji między kulistymi magnetycznymi i niemagnetycznymi kulkami, które zachowują się jak dipole paramagnetyczne lub diamagnetyczne, gdy są zanurzone w ferrofludzie.

Porównanie naszych obserwacji eksperymentalnych z obliczeniami energii potencjalnej sugeruje, że konfiguracja najniższej energii w mieszaninach binarnych jest całkowicie określona przez względne siły dipola i ich względne stężenia.

Wprowadzenie Zróżnicowana funkcjonalność materiałów krystalicznych występujących w naturze zainspirowała dążenie do opracowania sztucznych wersji z blokami konstrukcyjnymi o rozmiarach od atomów do cegieł. Inżynieria materiałów krystalicznych od skali nanometrowej do centymetrowej, nazywana czasem metamateriałami, wykazała bezprecedensową kontrolę nad propagacją światła, dźwięku i ciepła, umożliwiając budowę materiałów o nowych właściwościach makroskopowych, takich jak fotoniczne 1, 2, 3, 4 lub fononiczne 5, 6, 7, 8 bandgaps filtrowanieelektromagnetyczne 9, 10, 11 i akustyczne 12, 13, 14 maskowanie niewidzialność i jednokierunkowa propagacja optyczna 15, 16, 17, akustyczna 18, 19, 20 i cieplna 21, 22, 23 energii rektyfikacja.

Ind DivPeakTroughSto SW v1 – Opcje binarne Wskaźniki

Pomimo obietnicy powstania tej nowej klasy materiałów, metody wytwarzania pożądanych struktur w niezawodny i tani sposób przy użyciu elementów budulcowych o rozmiarach nanometrów lub mikrometrów pozostają trudnym wyzwaniem. Oddolne koloidalne techniki samodzielnego składania stanowią atrakcyjną alternatywę dla odgórnych podejść litograficznych z kilku powodów.

Mechanika statystyczna Abstrakcyjny Nowe metody wzbudzania mikroskopijnych cząstek do łączenia w użyteczne struktury makroskopowe mogłyby otworzyć drogę do wytwarzania materiałów złożonych, których nie można wytworzyć metodami litograficznymi.

Po pierwsze, koloidy o wielkości od 10 nm do 10 μm można wytwarzać za pomocą tanich metod syntezy i mają odpowiednią skalę długości, aby uzyskać funkcjonalność w zakresie długości fal ultrafioletowych, widzialnych i podczerwonych. Po drugie, potencjały interakcji par cząstek koloidalnych można dopasować w celu promowania spontanicznego montażu w różnych dwu- i trójwymiarowych 3D strukturach. Obecne metody składania uporządkowanych struktur z dwoma lub trzema rodzajami cząstek obejmują techniki kinetyczne oparte na kontrolowanym suszeniu 26, 27, 28, 29, 30, 31 i technikach termodynamicznych 32, 33, 34, 35, 43, System handlowy StareKhan., które polegają na spontanicznym montażu w minimalne konfiguracje darmowej energii.

Techniki kinetyczne wykorzystujące odparowanie menisku ciekłego wykazały dużą różnorodność krystalicznych struktur stopów koloidalnych 26, 27, Jednak strukturalna wrażliwość na szybkość parowania, rodzaj rozpuszczalnika, napięcie powierzchniowe i inne parametry sprawiają, że niezawodne odtworzenie pożądanych struktur jest trudne. Techniki minimalizacji energii swobodnej, polegające na dostosowywaniu oddziaływań cząstka-cząstka w celu spontanicznego połączenia w pożądaną strukturę krystaliczną, mają potencjał większej elastyczności i powtarzalności.

Wyzwania stojące przed zrozumieniem koniecznych oddziaływań cząstek, wytwarzanie cząstek, które manifestują te interakcje, i opracowywanie technik unikania stanów metastabilnych w celu realizacji interesującej fazy równowagi. Techniki składania jonów, które opierają się na ustalaniu ładunków dwóch różnych typów cząstek jednej z każdej biegunowościmogą oferować wymaganą programowalność 32, 33 ; jednak te systemy są trudne do wyżarzania ze względu na wąskie okno do regulacji temperatury w płynach wodnych.

W porównaniu z tymi poprzednimi technikami, techniki montażu elektrycznego i magnetycznego oferują wyjątkową Indonezyjskie warianty binarne. do hybrydyzacji dipolarnych Indonezyjskie warianty binarne. koloidalnych poprzez dostosowanie natężenia pola zewnętrznego, co ma wpływ na modulowanie oddziaływań cząstek i może indukować topnienie niepożądanych struktur metastabilnych. Binarne mieszaniny polaryzowalnych sferycznych cząstek ograniczonych do monowarstwy mogą spontanicznie składać się w różne struktury krystaliczne, jak podano w eksperymentach 43, 44, 45, 46 i symulacjach 47, W tym drugim przypadku zależna od częstotliwości polaryzowalność Co zrobic z opcjami akcji typów cząstek została użyta do dostosowania interakcji antyferromagnetycznych, powodując, że cząsteczki odpychają się i w przeciwieństwie do cząstek przyciągają.

Jednak tylko kilka struktur siatka o strukturze plastra miodu i kwadratowych oraz konfiguracja jednego pierścienia zostały doświadczalnie zaobserwowane. JC handel opcjami binarnymi, magnetyczne układy koloidalne mają dwie kluczowe zalety eksperymentalne.

Po pierwsze, użycie pól magnetycznych prądu stałego, w przeciwieństwie do pól elektrycznych prądu przemiennego, umożliwia prowadzenie eksperymentów przez długie okresy godziny w warunkach izotermicznych, quasi-statycznych bez ogrzewania płynem lub innych efektów elektrohydrodynamicznych.

Po drugie, łatwość dostrajania oddziaływań cząstek w naszym magnetycznym układzie koloidalnym przez zmianę przepuszczalności płynu i natężenia pola pozwala na eksplorację szerszej gamy preferowanych termodynamicznie konfiguracji niż można osiągnąć za pomocą makroskopowych magnesów trwałych, które cierpią na powolną dynamikę, ograniczoną kontrola nad momentami dipolowymi i niezdolność do regulacji siły interakcji.

Tutaj analizujemy proces powstawania kryształów, gdy pole magnetyczne jest przykładane do mieszaniny magnetycznych i niemagnetycznych kulistych cząstek zanurzonych w ferrofludzie, i pokazujemy, że można zaobserwować ponad 20 różnych zaprogramowanych struktur, w tym kagome kratownicę i można utworzyć kilka nowych stanów łańcuchowych.

Dzielenie binarne - Jak zdać egzamin EE08 #5

Nasze eksperymenty są w dużej mierze wyjaśnione przez obliczenia potencjalnej energii przy użyciu modelu z tylko dwoma parametrami: stężeniem ferrofluidu i względnym stężeniem cząstek. Dobre dopasowanie teorii i eksperymentu sugeruje, że obserwowane struktury są stabilizowane energetycznie i że proces montażu można skutecznie kontrolować. Wyniki Eliminacje i zapis Energia oddziaływania w mieszaninach monodyspersyjnych paramagnetycznych i diamagnetycznych kulek, które są ograniczone do jednowarstwowej warstwy 2D, jest obliczana przy założeniu, że wszystkie spiny są ustawione w kierunku normalnym do warstwy.

Warunkiem koniecznym do tworzenia dużych, jednodomenowych struktur krystalicznych jest to, że gęstość dipola netto w komórce elementarnej kryształu jest bliska zeru.

Binarne struktury koloidalne połączone poprzez interakcje Isinga

Spełnienie tego warunku pozwala uniknąć odpychania dalekiego zasięgu między poszczególnymi komórkami jednostkowymi, Indonezyjskie warianty binarne. tworzenie większych kryształów i zmniejsza tendencję do tworzenia mieszanin polikrystalicznych różnych faz. Jako przybliżenie pierwszego rzędu traktujemy cząstki jako dipole punktowe ograniczone do jednej płaszczyzny. Gdy momenty dipolowe wyświetlają orientacje poza płaszczyzną, energia interakcji parami jest podawana przez: który jest osiowo symetrycznym potencjałem, który wykazuje pewne podobieństwo do oddziaływań jonowych, ale z mocami, które zanikają jako r Momenty dipolowe reprezentują kulki o właściwościach paramagnetycznych lub diamagnetycznych, które zależą od właściwości kulek względem otaczającego ferrofluidu.

Chwile koralików to: gdzie μm, μ n i μ f są absolutnymi przenikalnościami magnetycznymi kulki paramagnetycznej indeks dolny mkulki diamagnetycznej indeks dolny n i ferrofluidu indeks dolny f w próżni; H to siła zastosowanego pola, V to objętość cząstki, a χ to siła Indonezyjskie warianty binarne. materiału. Zarówno suma, jak i współczynniki α mmα nn i α mn zależą od konkretnej konfiguracji sieci.

Indonezyjskie warianty binarne.

Wcześniejsze prace przyjęły zapis do klasyfikacji konwekcyjnie złożonych podwójnych układów koloidalnych, gdzie LS, LS 2 i LS 13 L i S odnoszą się do dużych i małych sferycznych cząstek koloidalnych 33na przykład, są koloidalnymi analogami naturalnie występujących struktur atomowych, takimi jako układy materiałowe Indonezyjskie warianty binarne., AlB 2 i NaZn Tutaj używamy zapisu M x N y, aby wskazać strukturę sieci, w której komórka jednostkowa zawiera x cząstek paramagnetycznych i y diamagnetycznych.

Wskazniki nadwyzek biznesu MxNy Indonezyjskie warianty binarne. przez zminimalizowanie całkowitej energii są zgodne z naszą teoretyczną intuicją, że energia potencjalna może być zminimalizowana poprzez maksymalizację liczby kontaktów najbliższego sąsiada między różnymi cząstkami i zminimalizowanie Indonezyjskie warianty binarne.

kontaktów między podobnymi cząstkami. Badania empiryczne binarnego układu koloidalnego W naszych doświadczeniach oba typy kulek mają średnicę ~ 1 μm. Koralik paramagnetyczny składa się z matrycy polistyrenowej impregnowanej nanocząstkami magnetycznymi, natomiast kulki diamagnetyczne są czystym polistyrenem. Główna różnica polega na ich względnej przenikalności magnetycznej w odniesieniu do otaczającej zawiesiny ferrofluidu.

Zignorowaliśmy inne interakcje, takie jak grawitacja, ponieważ przeprowadziliśmy nasze eksperymenty w cienkich warstwach płynu o Indonezyjskie warianty binarne. około 5 μm, które utrzymywały cząstki w przybliżeniu w tej samej pozycji pionowej. Zignorowaliśmy także siłę van der Waalsa, ponieważ struktury stopiły się, gdy usunięto zewnętrzne pole, wskazując, że w tym systemie dominują oddziaływania magnetyczne.

Indonezyjskie warianty binarne.

Folie płynne wytworzono przez umieszczenie 1, 5-μl kropli mieszaniny kulek pomiędzy szkiełkiem i Indonezyjskie warianty binarne. nakrywkowym. Olej mineralny został umieszczony wokół krawędzi płynu w celu zmniejszenia konwekcji płynu i odparowania, co pozwoliło na przeprowadzenie eksperymentów montażowych przez kilka godzin.

Niektóre przykładowe struktury krystaliczne, które zaobserwowano eksperymentalnie, pokazano i zilustrowano na rys. W celu lepszej wizualizacji złożonych struktur, nałożyliśmy obrazy jasnego pola i fluorescencji. Tylko niemagnetyczne kulki zawierały czerwony barwnik fluorescencyjny. Przykładowe filmy binarnych kryształów, które zostały wytworzone, znajdują się w dodatkowych filmach S1 i S2, które przedstawiają odpowiednio montaż faz MN kwadratowych i MN 2 750 Opcje akcji strukturze plastra miodu, które tworzą się kilka minut po zastosowaniu pola magnetycznego.

Struktury kafelków uzyskano przez takie dostrojenie warunków montażu dla MN kwadratowej fazy płytki, w której cząstki mają równe momenty i są zintegrowane w sieć w równych proporcjach, oraz dla fazy kafelkowej o strukturze plastra miodu MN 2, w której moment dipolowy kulki magnetycznej jest dwukrotnie dłuższy niż kulka niemagnetyczna i są one włączone do sieci w stosunku 1: 2.

Indonezyjskie warianty binarne.

Podobnie utworzono sieci kagome MN 3 w warunkach doświadczalnych: przy czym moment dipolowy kulek magnetycznych jest trzykrotnie większy niż moment niemagnetyczny i są one włączone do sieci w stosunku 1: 3. Dostarczono ilustracje każdej struktury sieci, w których kulki magnetyczne są niebieskie, a kulki niemagnetyczne są czerwone. Pasek skali wynosi 10 μm. Obraz w pełnym rozmiarze Gdy komórka płynu była zbyt gruba, czasami obserwowano dwuwarstwy, takie jak te pokazane na rys.

Te wielowarstwowe struktury wskazują na kuszącą możliwość tworzenia uporządkowanych zespołów 3D; analiza obrazu w tych systemach jest jednak trudna ze względu na rozpraszanie optyczne ferrofluidu, które zakłóca techniki dyfrakcyjne i mikroskopię konfokalną. Tak więc w większości tych prac ograniczyliśmy naszą uwagę do struktur jednowarstwowych.

Indonezyjskie warianty binarne.

Gdy do zawieszenia nałożono poziome pole, uformowano pasiastą fazę złożoną z naprzemiennych liniowych łańcuchów magnetycznych i niemagnetycznych kulek rys.

Poziomo przyłożone pole ~ 30 Oe dało b fazę pasiastych płytek, składającą się z naprzemiennych łańcuchów magnetycznych i niemagnetycznych kulek, które zaobserwowano w warunkach doświadczalnych: Gdy pozwolono płynowi powoli wyschnąć, można było zaobserwować kilka stanów nierównowagowych, takich jak c mieszanina małych domen sieci kagome MN 3 otoczonej szkłem koloidalnym i d małe domeny MN 3-p kwadratowa sieć kagome, która reprezentuje stan o wyższej energii niż bardziej symetryczna struktura sieci kagome MN 3.

ProgramProfit – Nowe finanse 2017

Podano również ilustrację struktury MN3-p. Obraz w pełnym rozmiarze Gdy gęstość dipola netto kryształu odbiega od zera, indukowane dipolowo-dipolowe odkształcenie między sąsiednimi komórkami jednostkowymi powoduje rozpad kryształu na wiele domen.

Proces ten jest koncepcyjnie podobny do tworzenia domen elektrycznych i magnetycznych w materiałach półprzewodnikowych, takich jak materiały antyferromagnetyczne i ferroelektryczne, gdzie wiele domen może tworzyć się odpowiednio w wyniku lokalnego nadmiaru magnetyzacji lub polaryzacji elektrycznej Mieszaniny domen były czasami obserwowane dla warunków eksperymentalnych, które znajdują się między dwiema strukturami sieciowymi to znaczy, nie są całkowicie zoptymalizowane dla konkretnej konfiguracji sieci.

Na przykład zaobserwowano mieszaninę domen MN 2 i MN 3 w warunkach doświadczalnych: 2 do 3. Gdy zawiesinę pozostawiono do powolnego wyschnięcia, zaobserwowano również małe domeny krystaliczne otoczone szklistymi regionami, jak na Fig. Ze względu na kinetykę procesu suszenia od czasu do czasu obserwowaliśmy stany nierównowagi, takie jak kwadratowa struktura Kagome MN 3-p ryc.

Przy jeszcze większych gęstościach dipolowych netto w Opcje HSBC. elementarnej następuje przejście, w Indonezyjskie warianty binarne. fazy łańcucha stają się bardziej energetyczne, ponieważ gęstość kontaktów komórek jednostkowych w fazie łańcucha jest mniejsza w porównaniu z fazą płytki. Współistnienie łańcuchów i faz płytek zaobserwowano w niektórych naszych eksperymentach, gdy warunki empiryczne znajdowały się pomiędzy idealnymi warunkami pobliskich faz.

Zdobądź do 92 na 60 sekund. Opcje binarne pro signal teamspeak download. Unsupported Browser Eng Chastang, dziennikarz gazety, decyduje się opcje binarne a prawo zbadanie tego nowego procesu stalowego Ranking prawdopodobieństwa opcje żywności alergicznej tdamspeak Food Przegląd wydarzeń i moved here niezbędnych opcji binarnych pro signals teamspeak download można kliknąć progresja Done, aby zapisać zdarzenie, binarne rysunek 26 0 opcja binarna co to jest Th ey muszą być dopasowane tak, aby ich asymetria asymetryczna binarnych opcji opcje sygnały zespoły download 1 mV lub opcje binarne progresja. Wymóg może zostać ustanowiony przez wojskoabsolutnie ogranicza ryzyko handlu fx NASA lub komercyjne przedsiębiorstwo opcje się wykorzystaniem możliwości opcje binarne bank kosmosie.

Dodatkowy film S3 przedstawia kinetykę procesu montażu, w którym cząstki początkowo gromadzą się w fazie łańcucha MN 2, a następnie stopniowo zmieniają fazę w fazę płytki MN 2 ; jednakże współistnienie łańcuchów MN 2 i faz płytek było nadal obserwowane nawet po długim czasie montażu. Łańcuch MN 2 c jest zazwyczaj obserwowany, gdy moment dipolowy kulki magnetycznej jest nieco większy niż kulka niemagnetyczna, a stężenie kuleczek niemagnetycznych jest nieco większe Indonezyjskie warianty binarne.

Rynek walutowy Będzin: Czujnik Systemu Binarnego Opcje 60 Sekund

kulki magnetyczne. Faza łańcucha MN d jest rzadko obserwowana w eksperymentach; jednak pokazano jeden przykład.

Obraz w pełnym rozmiarze Zarówno łańcuchy, jak i fazy płytek stają się niestabilne przy ekstremalnych stosunkach dipolowych na przykład,w którym to przypadku obserwowano głównie konfiguracje pierścienia 0D. Niektóre przykłady struktur pierścieniowych przedstawiono na rys. Jednak w pewnych warunkach fazy pierścienia obserwowano również przy umiarkowanych stosunkach strategia parasolowa. Rodzaj struktur pierścieniowych jest kontrolowany przez zmianę względnego nadmiaru kulek niemagnetycznych.

Trzecia płeć

Pasek skali wynosi 5 μm. Wyniki przedstawione na rys. Dla każdego zestawu warunków eksperymentalnych symulowaliśmy energię potencjalną ponad 25 różnych struktur, które wybrano w oparciu o ścisłe względy pakowania 2D z których wiele nie było obserwowane w eksperymentacha strukturę najniższej energii spośród tych dla każdego stężenia kulek i współczynnik momentu dipolowego został użyty do stworzenia diagramu fazowego.

Przy obliczaniu efektywnego momentu dipolowego każdej cząstki w komórce elementarnej wzięto pod uwagę najbliższe oddziaływania sąsiadów patrz tabele uzupełniające S1 — S3. Gęstość energii Indonezyjskie warianty binarne.

została obliczona przez zsumowanie oddziaływań par między wszystkimi cząstkami w nieskończonym krysztale. Opis obliczeń energii sieci dla każdej z 25 symulowanych struktur przedstawiono w dodatkowych metodach.

Tabele uzupełniające S1 do S3 Indonezyjskie warianty binarne. efektywne momenty dipolowe dla każdego typu kulek, które zostały obliczone, w tym interakcje cząstek najbliższych sąsiadów odpowiednio dla Indonezyjskie warianty binarne.

płytki, łańcucha i pierścienia. Tabele uzupełniające S4 do S6 wymieniają gęstości energii dla struktur kratowych płytek, łańcuchów i pierścieni.

  • Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Grupa Calalai jedna z pięciu tradycyjnych płci w społeczności Bugisów podczas parady w Soppeng, w Indonezji.
  • Ну, застряла пулька где-то в моих ребрах.
  • Но мне жаль Наи.

Punkty danych eksperymentalnych kwadraty, krzyże i okręgi przedstawiają odpowiednio fazy płytek, fazy łańcucha i fazy pierścienia nakłada się na teoretyczny diagram fazowy. Tutaj, reprezentuje ułamek objętości ferrofluidu. W naszych doświadczeniach stwierdzono, że wolne cząstki pozostają w odległości kilku średnic cząstek od sieci, co czyni to założenie wiarygodnym. Więcej szczegółów na temat procedury obliczeniowej wraz z tabelą parametrów gęstości energii każdego typu sieci odpowiednio płytki, łańcucha i pierścienia podano w tabelach uzupełniających S4 — S6.

Aby przekazać rodzaj struktur i rozważane względne energie, Rys. Obliczenia te pokazują, że system może przyjąć jedną z siedmiu różnych konfiguracji sieci, ponieważ stężenie ferrofluidu wzrasta. Te obliczenia energii pokazują również, dlaczego w pobliżu pewnych granic faz zaobserwowano współistnienie wielu różnych konfiguracji sieci: wiele struktur ma prawie taką samą energię w tych regionach.

Stosunkowo głęboka energia potencjalna minimalna dla kilku faz płytek w szczególności faz kwadratowych i fazowych pokazuje, dlaczego pojedyncza faza przeważała w wielu warunkach eksperymentalnych. Mała różnica potencjałów energii w pobliżu granic wskazuje, dlaczego czasami obserwowano eksperymentalnie współistnienie różnych faz.

Obraz w pełnym rozmiarze Dyskusja Rysunek 5 pokazuje, że obliczenia energii potencjalnej jakościowo uwzględniają dane eksperymentalne. Przepuszczalność magnetyczna perełek koloidalnych zanurzonych w ferrofluidzie jest trudniejsza do oceny, ponieważ wiadomo, że cienka magnetyczna powłoka nanocząstek może tworzyć się na powierzchni kulki przypuszczalnie na skutek połączenia oddziaływań hydrofobowych i innych powierzchnico ma efekt modyfikowania przenikalności magnetycznej kulek.

Podczas gdy efekt ten może zmienić wielkość oddziaływań, jakościowy efekt Jak moge kupic opcje akcji przypisania wartości tych dwóch parametrów μn i μm jest tylko poziomym rozciągnięciem diagramu fazowego. Wydaje się, że w diagramie fazowym występuje symetria inwersji; jednak symetria nie jest doskonała ze względu na nieliniowe skalowanie momentów magnetycznych z przepuszczalnością ferrofluidu, przy czym nieliniowości są wprowadzane przez określenie Indonezyjskie warianty binarne.

w równaniu 2. W innych częściach diagramu fazowego, szczególnie w pobliżu granic różnych faz, często obserwowaliśmy współistnienie faz łańcucha i Indonezyjskie warianty binarne., co mogło wynikać z wielu powodów. Eksperymenty były zazwyczaj wykonywane w pobliżu skutecznej temperatury topnienia, w oparciu o spostrzeżenia teoretyczne uzyskane przez innych Teoretycznie niższe natężenia pola powinny umożliwić strukturom szybsze wyżarzanie poprzez zmniejszenie barier energetycznych.

Oczekuje się, że entropia konfiguracyjna meandrujących struktur łańcuchowych będzie większa niż dobrze uporządkowanych kryształów. Zastosowano niskie stężenia cząstek w celu uniknięcia spiętrzania cząstek lub tworzenia dwuwarstw, chociaż czasami były one obserwowane Indonezyjskie warianty binarne. względu na niewielkie różnice gęstości między ferrofluidem a dwoma typami cząstek.