Udostepnij Kod opcji Rozdzial 422. Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej – część I

W takiej sytuacji to pracodawca nabywa, z mocy ustawy, całość autorskich praw majątkowych do programu komputerowego. Jak zostało już wspomniane na początku niniejszego opracowania, reżim ochrony prawnoautorskiej nie wyklucza co do zasady ochrony programów komputerowych na gruncie innych przepisów — w szczególności prawa własności przemysłowej ściślej — prawa patentowego. W odniesieniu do programów komputerowych, katalog ten jest jednak ograniczony. Prawa te nie podlegają zbyciu, nie można się ich również zrzec. Rozwiązanie to ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników.

Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej — część I Udostępnij Wraz ze wzrostem znaczenia programów komputerowych w obrocie gospodarczym, rośnie także potrzeba ich należytej ochrony przed naruszeniami.

Jej obecny kształt w polskim prawie jest rezultatem długoletnich prac, zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym. W toku dyskusji nad wyborem adekwatnego reżimu prawnego dla ochrony oprogramowania, rozważano trzy rozwiązania: ochrona na gruncie prawa autorskiego — tj.

Mimo że intuicja może podpowiadać słuszność drugiego ze wskazanych rozwiązań — program komputerowy kojarzymy jako rozwiązanie o charakterze technicznym i bardziej użytkowym, niż artystycznym Udostepnij Kod opcji Rozdzial 422 to w porządku europejskim jako podstawowy przyjęto model ochrony prawnoautorskiej. Czym jest program komputerowy? Zanim zostanie przedstawiona analiza prawna poszczególnych reżimów ochrony programów komputerowych, w pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić, czym jest w ogóle program komputerowy.

Roboty budowlane - 20886-2017

W polskim porządku prawnym nie ma jego definicji legalnej. Jest to spowodowane przede wszystkim chęcią uniknięcia jej szybkiej dezaktualizacji i płynących Udostepnij Kod opcji Rozdzial 422 tego potencjalnych problemów.

Wskutek dynamicznego rozwoju technologii mogłoby się bowiem okazać, że zaproponowane określenie za kilka lat będzie już zbyt wąskie dla pojawiających się rozwiązań technicznych i konieczna będzie nowelizacja danego aktu prawnego. Wobec braku definicji legalnej w polskim ustawodawstwie, chcąc zdefiniować program komputerowy, można posłużyć się postanowieniami ustawodawstw zagranicznych; w niektórych państwach zdecydowano się na jej wprowadzenie.

Zrobiły to np. Przykładowo, w najstarszej historycznie regulacji amerykańskiej Title 17 of the U. Code, § zdefiniowano program komputerowy jako zestaw rozkazów lub instrukcji przeznaczonych do użycia bezpośrednio lub pośrednio w komputerze w celu osiągnięcia określonego rezultatu. Określenia programu komputerowego przewidziane w ustawodawstwach innych krajów nie odbiegają zasadniczo od definicji wyżej cytowanej, skupiając się na trzech ww.

Program komputerowy jako utwór — ochrona prawnoautorska Jak już wcześniej wskazano, w ustawodawstwie europejskim programy komputerowe są chronione na podstawie prawa autorskiego.

System handlowy Turtle Forex

Uprzedzając dalsze rozważania, należy wspomnieć, że reżim ochrony prawnoautorskiej jest niezależny od ochrony przysługującej na podstawie innych aktów prawnych.

Oznacza to, że co do zasady nie jest wykluczone, że określone dobro prawne będzie chronione zarówno na podstawie prawa autorskiego, jak też np. W prawie polskim ochrona programów Strategia ciagniecia hustawki została uregulowana w ustawie z dnia 4 lutego r. Dyrektywa ta została uchylona i zastąpiona ujednoliconą wersją — tj.

Ogólne przesłanki ochrony prawnoautorskiej Ustawa o prawie autorskim kategoryzuje programy komputerowe art.

EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych zawarto w rozdziale 7 tego aktu prawnego. Tam też wskazano, że podlegają one ochronie tak jak utwory literackie, o ile przepisy dedykowane programom komputerowym nie stanowią inaczej. W związku z tym, chcąc określić zasady ochrony tej kategorii utworów, trzeba w pierwszej kolejności sięgnąć do rozdziału 7 ustawy. Natomiast w zakresie tam nieuregulowanym, do programów komputerowych stosować należy pozostałe przepisy ustawy o prawie autorskim.

Przede wszystkim oznacza to, że program komputerowy będzie chroniony na gruncie prawa autorskiego pod warunkiem, że będzie spełniał przesłanki ogólne określone w art. Nie mają natomiast znaczenia takie aspekty jak wartość, przeznaczenie i sposób wyrażenia. Tym samym — w nawiązaniu do ww.

Opcje udostepniania Nacisk Francja

Oznacza to, że nie będziemy mogli danego programu komputerowego uznać za utwór, jeśli został on w pełni zdeterminowany przez czynniki zewnętrzne, takie jak np. Gwoli ścisłości trzeba wyjaśnić, że w ani w ustawie, ani w orzecznictwie nie ustalono w sposób precyzyjny i jednoznaczny generalnego minimalnego poziomu indywidualności, który musi reprezentować dany wytwór intelektualny, żeby mógł zostać uznany za utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Kwestię tę należy oceniać ad hoc, odwołując się do ocen wartościujących.

Roboty budowlane - 20886-2017

Warto również podkreślić, że program komputerowy spełniający opisanej powyżej przesłanki, nabywa ochronę prawnoautorską automatycznie, tzn. Elementy chronione i niechronione Przesłanka ustalenia utworu — w odniesieniu do analizowanego w niniejszym artykule zagadnienia — jest o tyle istotna, że pośrednio wskazuje nam na to, że pewne elementy programu komputerowego nie będą mogły być chronione na gruncie prawa autorskiego, a to przede wszystkim: idee, procedury, zasady działania.

Wynika to zresztą z ogólnej zasady prawa autorskiego, wskazanej w art. Reguła ta jest powtórzona we wspominanym już rozdziale 7. Mianowicie zgodnie z art. W cytowanym przepisie pojawia się bardzo istotna dla ochrony programów komputerowych wskazówka — ochrona programów obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia, czyli w szczególności kod źródłowy source code oraz kod wynikowy object codew tym również oprogramowanie sprzętowe firmware. W pewnych sytuacjach ochrona może obejmować także dokumentację projektową danego oprogramowania.

EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Na gruncie omawianego przepisu art. Ochronie nie podlegają idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy interfejsów. Przyczyną takiej regulacji była chęć uniknięcia monopolizacji określonych pomysłów na programy komputerowe. Brak takich postanowień mógłby bowiem oznaczać, że na rynku mielibyśmy dostępny jedynie jeden edytor tekstowy, jedynie jeden odtwarzacz multimediów, itd. W tym kontekście warto wskazać na wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 4 stycznia r.

Analizując zakres chronionych elementów programu komputerowego warto wskazać, że ochroną nie będzie objęty również graficzny interfejs użytkownika.

Kwestia ta była analizowana w orzeczeniu TSUE [iv] - wyroku z dnia 22 grudnia r. Ministerstvo kultury.

Waluta opcji.

Argumentując brak ochrony dla graficznego interfejsu użytkownika, TSUE wskazał, iż taki interfejs nie stanowi formy wyrażenia programu komputerowego w rozumieniu art. Z treści wyroku można wywnioskować, iż zdaniem TSUE formą wyrażenia programu jest taka konstrukcja, której odtworzenie prowadziłoby do odtworzenia samego programu, pozwalając w ten sposób komputerowi na wypełnienie jego funkcji.

Graficzny interfejs użytkownika jest interfejsem interakcji, pozwalającym na komunikację pomiędzy programem komputerowym a użytkownikiem. Innymi słowy, nie można uznać interfejsów za formę wyrażenia programu, gdyż wykorzystując interfejs nie jesteśmy w stanie odtworzyć treści programu komputerowego.

Natomiast trzeba zauważyć, na co zresztą zwrócił również uwagę TSUE w komentowanym orzeczeniu, że interfejs — jeśli będzie spełniał warunki uznania go za utwór — może być chroniony na podstawie przepisów ogólnych.

Ochroną prawnoautorską, jako program komputerowy, nie będą również objęte takie elementy jak zbiór funkcji programu komputerowego, język programowania czy format plików danych używanych w ramach programu komputerowego w celu korzystania z pewnych jego funkcji. Szeroką analizę tych zagadnień przedstawił TSUE w wyroku z dnia 2 maja r. World Programming Ltd. Trybunał podkreślił przy tym, że przyjęcie, iż funkcja programu komputerowego mogłaby być chroniona jako taka, oznaczałoby umożliwienie monopolizowania koncepcji kosztem postępu technicznego i rozwoju przemysłowego.

to wariant binarny bitcoin

Treść autorskich praw majątkowych Zakres autorskich praw majątkowych do programu komputerowego został określony w ustawie o prawie autorskim w sposób szczególny. Zgodnie bowiem z ogólnym przepisem art. Natomiast przepis szczególny dotyczący programów komputerowych art. Mimo, że sposób sformułowania art. Zatem analizowany zabieg ustawodawcy ma na celu jedynie usunięcie ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się przydarzyć przy próbie zdekodowania zakresu uprawnień do programu komputerowego.

Nagłówek u góry w menu po lewej stronie

Wobec powyższego oczywistym jest, że podmiotowi uprawnionemu do programu komputerowego przysługują również uprawnienia pominięte w art. Prawa autorskie do programu komputerowego przysługują, co do zasady, jego twórcy zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art.

Oprogramowanie opcjonalne dla NSE

W tym miejscu trzeba jednak wspomnieć o regulacji zawartej w przepisie art. W takiej sytuacji to pracodawca nabywa, z mocy ustawy, całość autorskich praw majątkowych do programu komputerowego. Autorskie prawa majątkowe — w odniesieniu do wszystkich utworów w zakresie programów komputerowych nie ma tutaj żadnego odstępstwa — wygasają po upływie 70 lat od śmierci twórcy.

Uszczegółowienie tej zasady zawarte jest Udostepnij Kod opcji Rozdzial 422 art. Treść autorskich praw osobistych Zgodnie z art. Jednocześnie w przepisie tym zawarto katalog obejmujący przykładowe wyliczenie takich praw.

 • Roboty budowlane - - TED Tenders Electronic Daily
 • Platforma handlowa zyskow
 • Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej — część I Udostępnij Wraz ze wzrostem znaczenia programów komputerowych w obrocie gospodarczym, rośnie także potrzeba ich należytej ochrony przed naruszeniami.
 • Roboty budowlane II.
 • Сперва она увидела цвета и геометрические узоры.
 • EUR-Lex - R - PL - EUR-Lex

W odniesieniu do programów komputerowych, katalog ten jest jednak ograniczony. Na mocy bowiem art. Tym samym wśród autorskich praw osobistych przysługujących uprawnionemu do programu komputerowego w komentowanym katalogu pozostawiono jedynie: 1 prawo do autorstwa utworu oraz 2 prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo.

Autorskie prawa osobiste są ściśle związane z osobą twórcy programu komputerowego.

 • EUR-Lex - R - PL - EUR-Lex
 • Strategia sprzedazy sprzedazy
 • "Невероятно, немыслимо, - сказала она себе несколько мгновений спустя.
 • Можешь!.
 • Наконец умственным взором она увидела, что находится внутри живого существа.

Prawa te nie podlegają zbyciu, nie można się ich również zrzec. Ochrona prawnoautorska — podsumowanie Ocena prawnoautorskiego reżimu ochrony programów komputerowych nie jest jednoznaczna. Rozwiązanie to ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników.

Entuzjaści systemu prawnoautorskiego wskazują przede wszystkim na to, że w przypadku tego reżimu ochrona jest uzyskiwana automatycznie, bez konieczności dopełniania jakichkolwiek formalności. Jednocześnie kryteria warunkujące przyznanie ochrony są dosyć liberalne, bez znaczenia są takie aspekty jak choćby wartość użytkowa programu komputerowego, czy jego innowacyjność, co pozwala na uzyskanie ochrony również przez mniejsze podmioty.

Jednak jak to zwykle bywa, to, co jedni uważają za zalety, inni traktują jako słabości.

I tak właśnie pośród przeciwników systemu prawnoautorskiego przeważają argumenty krytykujące nadmierny liberalizm w uzyskiwaniu ochrony prawnoautorskiej — tzn. Prawo autorskie chroni bowiem jedynie formę wyrażenia, a nie pomysł czy właśnie określone funkcjonalności.

Poza tym krytyka dotyczy również zbyt długiego okresu ochrony autorskich praw majątkowych. Jak zostało już wspomniane na początku niniejszego opracowania, reżim ochrony prawnoautorskiej nie wyklucza co Jako codzienny handel bitcoin zasady ochrony programów komputerowych na gruncie innych przepisów — w szczególności prawa własności przemysłowej ściślej — prawa patentowego.

Merchant opcji damskich

Wprawdzie model ochrony programów komputerowych na gruncie prawa autorskiego jest traktowany jako podstawowa forma ochrony, jednak w pewnych okolicznościach programy komputerowe mogą być chronione również na gruncie prawa własności przemysłowej — na podstawie patentu. Zagadnienie ochrony patentowej programów komputerowych zostanie przedstawione w kolejnym artykule. Jarosław Jezierski adwokat, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie ochrony danych osobowych, współautor bloga www.