Opcja Udostepniaj Aktywa z tytulu opodatkowania

Po pięciu latach fiskus postanowił upomnieć się o te pieniądze. Więcej informacji znajdziesz na stronie BGK www.

Składy podatkowe Składy podatkowe to miejsca o szczególnym statusie akcyzowym, pozwalające na odsunięcie w czasie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Zawieszenie poboru akcyzy to sytuacja, gdzie pomimo zaistnienia obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe, co w praktyce oznacza odroczenie zapłaty akcyzy.

Składy podatkowe Składy podatkowe to miejsca o szczególnym statusie akcyzowym, pozwalające na odsunięcie w czasie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego.

W związku z tym działalność składów podatkowych jest ściśle regulowana przepisami ustawy oraz rozporządzeń. W szczególności uregulowana jest definicja składu podatkowego, warunki jego prowadzenia, a także proces uzyskiwania zezwolenia.

Jednocześnie odpowiedzialność komplementariusza jest nieograniczona, dlatego w praktyce tę funkcję często pełnią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podatnicy mogli więc korzystać z braku podwójnego opodatkowania jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjnejprzy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności prowadzonej działalności gospodarczej.

Ministerstwo zauważyło powyższą zależność i postanowiło objąć spółki komandytowe podatkiem CIT od 1 stycznia r.

  • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) | Kancelaria Prawna Skarbiec
  • Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 z dnia
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - pod. dochod. od os.
  • Zlota strategia handlu srebra
  • Pytania i odpowiedzi - Tarcza antykryzysowa - Portal mocne-strony.pl
  • Broker Broker

Odpowiedzialność solidarna osoby trzeciej za Opcja Udostepniaj Aktywa z tytulu opodatkowania za opóźnienie w zapłacie VAT Odpowiedzialność solidarna osoby trzeciej za odsetki za opóźnienie w zapłacie VAT Regulacje z zakresu opodatkowania VAT przewidują solidarną odpowiedzialność za zapłatę tego podatku przez przedsiębiorców uczestniczących w transakcji, a nawet solidarną odpowiedzialność osób trzecich.

W wydanej 14 stycznia r. Usługi IT a limit 15e CIT Usługi IT a limit 15e CIT Wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ograniczenia w zaliczeniu do kosztów podatkowych, w przypadku nabycia niektórych usług od podmiotów powiązanych art. Duża część tych wniosków dotyczyła bardzo szerokiej kategorii usług informatycznych. Pomimo iż usługi te nie zostały wymienione bezpośrednio w treści przepisu, to znaczna ich część podlega limitowaniu.

Skutki likwidacji działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Skutki likwidacji działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Likwidacja działalności gospodarczej z perspektywy podatkowej wiąże się z wieloma konsekwencjami wynikającymi z przepisów ustawy o podatku dochodowym od Wybor opcji. fizycznych.

Podatnicy mają obowiązek prawidłowego rozliczenia się z fiskusem, uwzględniając spis z natury, konieczność przygotowania wykazu majątku, złożenia odpowiednich deklaracji podatkowych czy uwzględnienia w rozliczeniach podatkowych kwot przeterminowanych zobowiązań i należności.

0114-KDIP2-1.4010.458.2019.2.MR - Opodatkowanie u źródła wynagrodzenia za usługi informatyczne.

Opodatkowanie suszu tytoniowego Opodatkowanie suszu tytoniowego Opodatkowanie suszu tytoniowego podatkiem akcyzowym nastąpiło w związku z rozwojem szarej strefy w tym zakresie. Susz tytoniowy, będąc wcześniej wyrobem nieobjętym akcyzą, stanowił tańszą alternatywę dla palaczy niż tradycyjne papierosy. Konsumenci nabywali wysuszone liście, cieli je i nabijali w gilzy papierosowe.

Dopiero pod koniec r. Pomimo że przepisy w tym zakresie obowiązują już przeszło 8 lat, w dalszym ciągu pojawiają się liczne wątpliwości. Ograniczenie ulgi abolicyjnej — zmiana przepisów Ograniczenie ulgi abolicyjnej — zmiana Opcja Udostepniaj Aktywa z tytulu opodatkowania Ulga abolicyjna została wprowadzona do polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dnia 1 stycznia r. Ustawodawca zdecydował się na ograniczenie tej ulgi poprzez wprowadzenie limitów, przez co w praktyce od 1 stycznia r.

Jest to kolejna nowelizacja ustaw podatkowych wprowadzająca zasadniczo wyższe opodatkowanie oraz zmuszająca część podatników do zmiany sposobu rozliczeń. Pomimo zapewnień Wiceministra Finansów ulga dotyczyć będzie nie tylko podatników pracujących dorywczo krócej niż 6 miesięcy za granicą, którzy w jego ocenie nie płacą podatków w Polsce ani za granicą.

Podatnicy powinni więc odpowiednio się przygotować, Opcja Udostepniaj Aktywa z tytulu opodatkowania w niektórych przypadkach zmienić sposób prowadzenia biznesu czy realizacji transakcji biznesowych.

Zwolniony z kary nie uchroni się przed przychodem Zwolniony z kary nie uchroni się przed przychodem Faktyczne przysporzenie majątkowe o konkretnym wymiarze finansowym prowadzi zgodnie z ustawami o podatku dochodowym od osób fizycznych do powstania przychodu. Uwagę należy zwrócić na sytuację otrzymywania nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, zwłaszcza patrząc przez pryzmat ekwiwalentności takich świadczeń, tak aby móc ustalić, czy rzeczywiście doszło do przysporzenia majątkowego tylko jednej strony.

Umorzenie zobowiązania w postaci kar umownych czy odszkodowania prowadzić może do powstania przychodu, na co wskazuje bezpośrednio przepis ustawy.

Niemniej zwolnienie z kary w zamian za dodatkowe świadczenia określone w ugodzie sądowej może okazać się problematyczne, co pokazuje przypadek interpretacji Dyrektora KIS z dnia 7 grudnia r.

Pytania i odpowiedzi

Fiskus ogranicza ulgę abolicyjną. Czy Polacy pracujący za granicą będą zmieniać rezydencję podatkową? Polak pracował na Opcja Udostepniaj Aktywa z tytulu opodatkowania pływającym pod banderą Malty, ale dla norweskiej firmy.

Na podstawie umowy ws. Jednocześnie wniósł o stwierdzenie, że brak jest opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce dla jego przychodów osiąganych z tytułu pracy dla norweskiego armatora, co oznaczałoby również konieczność dokonania przez organ podatkowy zwrotu całości wpłaconych przez niego zaliczek na podatek. Jak zareagował fiskus? Elektroniczny dokument nadania z poczty uprawnia eksportera do zastosowania zerowej stawki VAT Elektroniczny dokument nadania z poczty uprawnia eksportera do zastosowania zerowej stawki VAT Spółka eksportowała towary poza Opcja Udostepniaj Aktywa z tytulu opodatkowania Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Opcja Udostepniaj Aktywa z tytulu opodatkowania

Jako że wygenerowane w jej systemie elektroniczne potwierdzenie nadania nie należy do wskazanego w ustawie o VAT katalogu dokumentów celnych potwierdzających wywóz towarów poza terytorium UE, choć w rzeczywistości wywóz ten potwierdza, spółka wystąpiła do organu skarbowego z zapytaniem, czy będzie on wystarczający do zachowania przez nią prawa do zastosowania zerowej stawki VAT w eksporcie.

Spółka ma prawo do rozliczenia strat podatkowych powstałych przed zawiązaniem grupy nawet do 5 lat po jej rozwiązaniu do 5 lat po jej rozwiązaniu Spółka zawarła umowę o utworzeniu grupy kapitałowej z innymi spółkami na okres 2 lat.

Opcja Udostepniaj Aktywa z tytulu opodatkowania

Przed zawiązaniem grupy nie rozliczyła swoich strat podatkowych. Zwróciła się więc do organu skarbowego z pytaniem, czy po rozwiązaniu grupy będzie mogła to zrobić w 5-letnim okresie, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Fiskus stwierdził, że przystępując do grupy, spółka straciła prawo do takiego rozliczenia na cały okres istnienia grupy i uczestnictwa w niej spółki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jednak, że to organ skarbowy jest w błędzie i w okresie trwania grupy termin na rozliczenie przez spółkę straty nie będzie ulegał upływowi. Przychylną dla firm interpretację dnia 11 stycznia r. Wydane objaśnienia stanowią odpowiedź Ministerstwa na wprowadzony 1 stycznia r.

Księgi rachunkowe - czytaj także:

Pomimo że w dużej części objaśnienia Ministerstwa potwierdzają jedynie rozumienie unijnych i krajowych przepisów w zakresie dokumentacji WDT, to w pewnym zakresie potwierdzają też pozytywne dla podatników podejście. W tym ostatnim aspekcie mogą stanowić korzystne narzędzie w dyskusji z organami podatkowymi na wypadek ewentualnej kontroli. Firmie należą się odsetki za zwłokę organu w zwrocie VAT także, gdy wynika on ze złożonej przez firmę korekty Firmie należą się odsetki za zwłokę organu w zwrocie VAT także, gdy wynika on ze złożonej przez firmę korekty Wydana z końcem stycznia opinia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przypomina przedsiębiorcom, że mogą oni dochodzić od organów podatkowych zapłaty odsetek za zwłokę w zwrocie VAT nie tylko, gdy organ przedłuża zwrot celem weryfikacji jego zasadności, ale także, gdy to sam przedsiębiorca skoryguje złożoną już deklarację VAT, i w wyniku tego powstanie nadwyżka w podatku od towarów i usług uprawniająca do zwrotu.

Mimo złożenia tej korekty oraz jej przyjęcia organ ociąga się ze zwrotem. W r.

Usługodawca zatrudnia lub współpracuje z osobami i podmiotami posiadającymi wiedzę fachową i doświadczenie w zakresie informatyki. Fakt, że powyższe Usługi informatyczne są świadczone centralnie, przez wyodrębniony w Grupie podmiot oraz zaufanych Podwykonawców pozwala między innymi na ujednolicenie polityk wewnątrzgrupowych oraz umożliwia pełną integrację systemów IT wykorzystywanych w ramach Grupy przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa poufnych danych. Wynagrodzenie z tytułu Usług informatycznych kalkulowane było, jest oraz będzie jako łączna suma faktycznie poniesionych kosztów ponoszonych przez Usługodawcę w trakcie świadczenia poszczególnych usług w danym okresie, w procencie przypisywanym Wnioskodawcy zgodnie z kluczem alokacji rozliczenia kosztów dla podmiotów należących do Grupypowiększona o odpowiednią marżę w zależności od tego czy usługi są świadczone bezpośrednio przez Usługodawcę czy poszczególnych Podwykonawców. Niemniej, w każdym przypadku podmiotem koordynującym wykonanie Usług Informatycznych, przeprowadzenie odpowiedniej alokacji kosztów wykonanych na rzecz Wnioskodawcy Usług informatycznych oraz wystawienie faktury za wykonane powyższych usług na rzecz Spółki jest Usługodawca. Udostępnianie przez Usługodawcę specjalistycznego oprogramowania oraz systemów komputerowych dalej: "Usługi udzielania licencji" Świadczenie Usług logistycznych przez Spółkę odbywa się m.

W sprawie tej z wnioskiem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wystąpił Naczelny Sąd Administracyjny. TSUE 12 listopada r. Prawo do odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych w przypadku zaniechania inwestycji Arkusz zarzadzania opcjami binarnymi do odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych w przypadku zaniechania inwestycji Co ma począć firma, która poniosła wydatki na zakup towarów i usług celem realizacji inwestycji, jeśli okaże się, że inwestycja zostanie wstrzymana lub — co gorsza — całkowicie zaniechana?

Czy może wówczas odliczyć chociaż VAT, jaki uiściła na fakturach zakupowych? Fiskus mówi nie, bo wydatki nie zostały zrealizowane do celów opodatkowanych w prowadzonej działalności.

Cykl pod tytułem adwokat odpowiada – Podwójne opodatkowanie

Ale 12 listopada r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, który może okazać się przełomowy dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Zyski z gier hazardowych. Państwo nie może czerpać przychodów fiskalnych z przestępczej działalności podatników Zyski z gier hazardowych. Państwo nie może czerpać przychodów fiskalnych z przestępczej działalności podatników Przedsiębiorca prowadził Opcje oprogramowania Facebook Software Engineer Transakcje gospodarczą w Polsce, z której w zeznaniu rocznym wykazał 13 tys.

Jednak wg ustaleń organu podatkowego był on również uczestnikiem internetowych konkursów, gier i zakładów wzajemnych organizowanych za granicą, dzięki którym w r. Z tytułu tych wygranych nie wykazał w zeznaniu rocznym PIT zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie zł. Po pięciu latach fiskus postanowił upomnieć się o te pieniądze.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Przychód po stronie pracowników z tytułu dofinansowania wycieczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Podatnik bronił się, że uzyskał wygrane zwolnione z opodatkowania dzięki grze w kasynach zlokalizowanych na terenie UE, jak i wygrane, od których organizatorzy internetowych zakładów pobrali już należny podatek.

Warunki oceny, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny Warunki oceny, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny Przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych zmieniają się praktycznie co roku.

Spis treści

Fiskus coraz większą wagę przykłada do tego tematu, stąd też potrzeba licznych zmian. Jedną z nich jest zmiana w zakresie podmiotów zobowiązanych do raportowania transakcji. Przy wypełnieniu obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych za r.

Może to mieć istotne znaczenie przy ustalaniu, czy podmiot w danym roku będzie w ogóle zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych. Informacja o realizowanej strategii podatkowej — nowy obowiązek już w dla dużych podmiotów Informacja o realizowanej strategii podatkowej — nowy obowiązek już w dla dużych podmiotów Polski ustawodawca wprowadził nowelizację do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.

Dotychczas taki obowiązek wprowadzony został w dwóch krajach: Wielkiej Brytanii oraz Australii. Skutki Brexit dla rozliczeń transakcji towarowych na gruncie cła, VAT oraz podatek u źródła Skutki Brexit dla rozliczeń transakcji towarowych na gruncie cła, VAT oraz podatek u źródła Wielka Brytania opuściła Unię Europejską z dniem 31 stycznia r. Tym samym stała się dla państw członkowskich tzw.

Jednakże z uwagi na okres przejściowy, który trwał od 1 lutego do 31 grudnia r. W dalszym ciągu obowiązywać będą zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych. Na chwilę obecną brak jest jednak porozumień ułatwiających procedury celne. Zachowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od zaniechanych inwestycji — nawet jeżeli z inwestycją wiązały się określone ryzyka nawet jeżeli z inwestycją wiązały się określone ryzyka Tematyka odliczenia VAT w przypadku zaniechanych inwestycji jest często poruszana przez krajowe organy podatkowe i krajowe sądy administracyjne.

Opcja Udostepniaj Aktywa z tytulu opodatkowania

Jest to bardzo dyskusyjne zagadnienie także w innych krajach Unii Europejskiej. Tematem tym już kilkakrotnie zajmował się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym między innymi w jednym z ostatnich wyroków z dnia 12 listopada r. Rynkowe zasady przy pożyczce z centrali Rynkowe zasady przy pożyczce z centrali W praktyce gospodarczej zdarzają się sytuacje, gdy spółka córka pożycza środki spółce matce.

Często oba podmioty mają siedziby w różnych krajach. Wysokość oprocentowania jest w takich przypadkach kwestią umowną, ponieważ jest to jedna grupa kapitałowa.

Należy jednak pamiętać, że z podatkowego punktu widzenia nie jest to już kwestia umowna, lecz ściśle regulowana przez przepisy i rynek.

Definicja ta jest przyjęta na potrzeby rozliczenia podatku VAT i w przypadku innych podatków może się różnić. W praktyce zastosowanie tej definicji budzi wiele kontrowersji oraz sporów, które trafiły do sądów administracyjnych. W wielu przypadkach prawidłowa identyfikacja działalności gospodarczej może ograniczyć ryzyko transakcji oraz późniejszego zakwestionowania rozliczenia przez organy podatkowe.

Restrukturyzacja podatkowej grupy kapitałowej a CIT Restrukturyzacja podatkowej grupy kapitałowej a CIT Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego r.

Jej istota z założenia sprowadza się do polepszenia efektywności rozliczeń podatkowych dzięki uwzględnieniu zróżnicowania poszczególnych spółek wchodzących w skład PGK. Definicja ustawowa wskazuje, że na podatkową grupę kapitałową muszą składać się co najmniej dwie spółki kapitałowe z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co jednak w przypadku, gdy dojdzie do zmian w strukturze grupy?

Gdy jeden z jej uczestników przejmie inną spółkę?

TEMATY NA CZASIE

Czy ma to wpływ na funkcjonowanie PGK? Jakie skutki w kontekście CIT może generować? Minister Finansów wyjaśnia W dniu 18 września r.

Opcja Udostepniaj Aktywa z tytulu opodatkowania

Minister Finansów, wydając interpretację ogólną nr DD3. Obszar ten do tej pory budził liczne wątpliwości oraz był źródłem szeregu problemów praktycznych, w związku z czym aktywność MF w tym zakresie spotkała się z nieskrywaną aprobatą środowisk twórczych, i nie tylko. Nowe prawo służyć ma uszczelnieniu systemu VAT, ale i zwiększeniu konkurencyjności europejskich firm. Jednakże, jak niemal każda nowelizacja, wiąże się z koniecznością dostosowania przez przedsiębiorców swojej działalności do nowych wymogów i procedur.

Nowelizacja znosi przede wszystkim zwolnienie z VAT, jakie dotąd obowiązywało dla przesyłek spoza UE o wartości do 22 euro. Podatek od środków transportowych — wyzwanie dla przedsiębiorców Podatek od środków transportowych jest podatkiem lokalnym, odprowadzanym do właściwej gminy, o którym zdarza się, że przedsiębiorcy zapominają.

Z pozoru proste regulacje, w wielu przypadkach są bardzo zawiłe oraz generują problemy podatnikom.