Strategia UE roznorodnosci biologicznej 2050.

W świetle nowego planu co najmniej 30 proc. Zarówno Rada Unii Europejskiej pod polskim przewodnictwem, jak i Parlament Europejski muszą teraz dopracować Strategię tak, by podjęte zostały wszelkie możliwe działania niezbędne do osiągnięcia celu założonego na rok

Konsultacje projektu SRWŁ, 19.03.2021, g. 10:00

Niestety Strategia w dużym stopniu nie uwzględnia tego, o co postulowano. Wskazuje co prawda właściwe priorytety, jednak jest mało ambitna i dość ogólna.

Strategia UE roznorodnosci biologicznej 2050

Nie zostały określone ani precyzyjne cele pośrednie, ani konkretne działania, niezbędne do ich osiągnięcia. Zarówno Rada Unii Europejskiej pod polskim przewodnictwem, jak i Parlament Europejski muszą teraz dopracować Strategię tak, by podjęte zostały wszelkie możliwe działania niezbędne do osiągnięcia celu założonego na rok Jednym z kluczowych zobowiązań powinno być powstrzymanie utraty wszystkich gatunków i siedlisk do roku zamiast do i wymierna poprawa stanu wszystkich tych gatunków i siedlisk a nie tylko ich części do roku Tylko wtedy realne stanie się zmierzenie z celem wyznaczonym na r.

Celem Europejskiego Zielonego Ładu — głównego priorytetu kierowanej przez Ursulę von der Leyen Komisji Europejskiej — jest takie przekształcenie unijnej gospodarki, aby do r. Europa stała się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem. Osiągnięciu tego ambitnego zamierzenia służy cały pakiet podjętych przez Komisję działań.

Ponadto Unia Europejska musi podjąć wiarygodne, dodatkowe zobowiązania finansowe wspierające zachowanie najbogatszych i najwrażliwszych ekosystemów na Ziemi w krajach rozwijających się. Nadal bardzo daleko nam do zażegnania kryzysu środowiskowego, a dekada to — w skali procesów zachodzących w przyrodzie — naprawdę mało.

Strategia UE roznorodnosci biologicznej 2050

Czy przebieg zakażenia koronawirusem jest zależny od jakości powietrza w danym regionie świata? W świetle nowego planu co najmniej 30 proc.

Strategia UE roznorodnosci biologicznej 2050

Zdaniem Komisji, kluczową kwestią niezbędną do skutecznej realizacji nowej strategii jest egzekwowanie stosowania nowych zasad i celów. Polityka różnorodności biologicznej jest zbyt często ignorowana przez państwa członkowskie próbujące obchodzić unijne przepisy, uważa unijny komisarz ds.

Strategia UE roznorodnosci biologicznej 2050

Z najnowszego badania Eurobarometru wynika, że zdecydowana większość Europejczyków opowiada się za działaniami na rzecz ochrony środowiska. Mieszkańcy państw UE są gotowi na wzięcie współodpowiedzialności za działania na rzecz klimatu razem z przedsiębiorstwami, przemysłem oraz z rządami krajowymi. Innowacje w rolnictwie mogą wpłynąć nie tylko na poprawę jakości produkcji czy na ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska, ale także zwiększyć bezpieczeństwo żywności.

Strategia UE roznorodnosci biologicznej 2050

Składa się ona z 27 działań, dzięki którym europejski system żywnościowy ma stać się globalnym standardem zrównoważonego rozwoju. Zdaniem unijnej komisarz ds.

  • Konferencja na temat różnorodności biologicznej - Nagoja
  • Wartosc planu opcji kapitalowej

W ramach strategii Komisja zaproponowała ograniczenie do roku stosowania pestycydów o 50 proc. Zamierza również przeznaczyć 25 proc.

Strategia UE roznorodnosci biologicznej 2050

Nowa WPR: Bezpieczna żywność to wyzwanie dla nas wszystkich Jednym z celów unijnej polityki rolnej, poza redystrybucją środków, powinno być zapewnienie Europejczykom dostępu do zdrowej i bezpiecznej żywności. Czy Wspólna Polityka Rolna wypełnia to zadanie we właściwy sposób?

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Komisja planuje również zająć się brakami oraz marnotrawstwem żywności, nasileniem walki z oszustwami żywnościowymi, wzmocnieniem unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząta także zapewnieniem jasnych informacji umożliwiających konsumentom dokonywanie zdrowych wyborów dzięki obowiązkowemu w całej UE etykietowaniu żywności.

Warto podkreślić, że w przypadku tej strategii zakładane cele stanowią wizję i nie mają obecnie zakotwiczenia w unijnym prawodawstwie. Europejski Zielony Ład ma głęboko zmienić sposób, w jaki funkcjonuje unijna gospodarka.