Plan lub strategia roznorodnosci pracy, Spis treści

Powinna wspierać rozwój organizacji opartej na konkretnych wartościach, nie tylko w danym momencie, ale również w przyszłości. Natomiast sytuacja odwrotna, czyli promowanie jedynie pracowników o bardzo określonych, podobnych kompetencjach, w dłużej perspektywie prowadzi firmę prosto na mieliznę myślenia grupowego i konformizmu.

Plan lub strategia roznorodnosci pracy Strategia opcji dla zmiennosci niejawnej

Geneza zarządzania różnorodnością[ edytuj edytuj kod ] Koncepcja zarządzania różnorodnością pochodzi z USA i powstała w związku z barierami integracyjnymi mniejszości na rynku pracy. Na rozwój tej koncepcji w Europie Zachodniej znaczny wpływ miało prawo wspólnotowe zawierające zasadę równości szans początkowo związaną głównie z płcią oraz dyrektywy równościowe [3].

Plan lub strategia roznorodnosci pracy Jak grac na opcje akcji

Współczesne rozumienie zarządzania różnorodnością[ edytuj edytuj kod ] Zarządzanie różnorodnością jest strategicznymi wyborami podejmowanymi w organizacji w kwestii różnorodności pod względem płciwiekuwykształceniaorientacji seksualnej czy niepełnosprawności. Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy to zrozumienie, że różnice między ludźmi zarówno w miejscu pracy, jak i na rynku pracy mogą przyczynić się do osiągnięcia korzyści przez firmę [4].

Zarządzanie różnorodnością dotyczy sposobu kreowania polityki personalnej organizacji pozwalającego na efektywne wykorzystanie puli talentów dostępnej na rynku pracy.

Geneza zarządzania różnorodnością[ edytuj edytuj kod ] Koncepcja zarządzania różnorodnością pochodzi z USA i powstała w związku z barierami integracyjnymi mniejszości na rynku pracy. Na rozwój tej koncepcji w Europie Zachodniej znaczny wpływ miało prawo wspólnotowe zawierające zasadę równości szans początkowo związaną głównie z płcią oraz dyrektywy równościowe [3].

Jest działaniem szerszym, niż wdrażanie praktyk antydyskryminacyjnych, bowiem zakłada stworzenie takich warunków instytucjonalnych w organizacji, w których każdy zatrudniony ma szansę, na pełną partycypację w jej rozwoju [5]. Skuteczne zarządzanie różnorodnością polega na uznawaniu odmienności i różnic indywidualnych pracowników oraz zapobieganiu sytuacjom, w których pracownicy są z powodu swojej odmienności dyskryminowani.

Jaka strategia rozwiązywania problemów społecznych?

Zarządzanie różnorodnością nie jest zbiorem przypadkowych działań, lecz przemyślaną strategią, zakładającą, że rozwój firmy oraz realizacja jej celów biznesowych będą skuteczniejsze, jeśli dostrzeże się i wykorzysta różne doświadczenia oraz potrzeby występujące w organizacji i w jej otoczeniu [6].

Zarządzanie różnorodnością należy rozumieć szerzej niż samą różnorodność.

Plan lub strategia roznorodnosci pracy Strategia RSI wyboru binarnego

Cele zarządzania różnorodnością[ edytuj edytuj kod ] Cele zarządzania różnorodnością [7] :.