Kredytowy system finansowania komercyjnego

Jednym z najistotniejszych obszarów działalności banków komercyjnych jest działalność kredytowa, której sposób ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych determinuje obraz sytuacji majątkowej i finansowej odzwierciedlony w sprawozdawczości finansowej banku komercyjnego. Jest on jednym z dziewięciu największych banków w Polsce. Dwuszczeblowy sektor bankowy — bank centralny. Omówiono w nim pojęcie systemu bankowego, a także rolę banku centralnego i banku komercyjnego na tle systemu bankowego, a także funkcję nadzoru bankowego. Rozdział piąty pracy zawiera odzwierciedlenie działalności kredytowej w sprawozdaniach finansowych banku komercyjnego.

Dwuszczeblowy sektor bankowy — bank centralny.

Kredytowy system finansowania komercyjnego

Usługi czynne bierne i pośredniczące. Strategia kredytowa banku.

Jak otrzymać finansowanie ze środków unijnych?

Wniosek Szczegoly wariantu binarnego i jego elementy.

Zarządzanie pasywami banku - źródła i koszty pozyskiwania kapitału. Sekurytyzacja jako metoda upłynniania aktywów.

Kredytowy system finansowania komercyjnego

Pozycje bilansowe banku Kredytowy system finansowania komercyjnego względu na terminy wymagalności i zapadalności. Indywidualne pozycje walutowe i całkowita pozycja walutowa.

Kredytowy system finansowania komercyjnego

Ćwiczenia: Blok tematyczny 1 Bankowość centralna i zmiany w pośrednictwie finansowym dwuszczeblowy sektor bankowy, bankowość centralna, systemy bankowe w wybranych krajach — Polska, Europejska Unia Monetarna, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania NBP, EBC, FED, Bank AngliiEuropejska Unia Bankowa, strefa euro — kryteria konwergencji, polityka monetarna schładzanie i pobudzanie gospodarkitendencje na rynku pośrednictwa finansowego, postęp techniczny, globalizacja, platformizacja usług, bankowość elektroniczna i mobilna, FinTech i GAFAA, liberalizacja i deregulacja versus reregulacja, otwarta bankowość i nowe produkty bankowe.

Blok tematyczny 2 Bankowość komercyjna i system płatniczy Rodzaje banków wg prawa polskiego, banki uniwersalne i banki specjalistyczne, operacje bankowe, metody rozliczeń bezgotówkowych i instrumenty płatnicze — polecenie przelewu, polecenie zapłaty, czeki papierowe i elektroniczneplastikowe i wirtualne karty płatnicze obciążeniowe, kredytowe, debetowe, przedpłaconepłatności mobilne, inkaso bankowe, akredytywa; rozliczenie i rozrachunek, systemy rozliczeń międzybankowych — KIR, ELIXIR, SORBNET2, SWIFT, TARGET2, rachunki Nostro i Loro.

Kredytowy system finansowania komercyjnego

Blok tematyczny 3 Działalność i sprawozdawczość banków, wskaźniki efektywności banków Działalność kredytowa banków, strategia kredytowa banku, etapy działalności kredytowej, metody oceny zdolności kredytowej klientów m.

Blok tematyczny 4 Ryzyko w działalności banku rodzaje ryzyka: kredytowe, rynkowe, stopy procentowej, płynności, kraju i transferu, reputacji, operacyjne, prawnemetody pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka i sposoby zarządzania ryzykiem, współczynnik wypłacalności banku, fundusze własne, regulacje bazylejskie Rodzaj przedmiotu.

Kredytowy system finansowania komercyjnego