Codzienna strategia podatkowa

Pakiet tego rodzaju informacji ma obejmować głównie informacje o stosowanych przez danego podatnika procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, a także informacje odnośnie realizacji obowiązków podatkowych m. Pewną podpowiedzią są elementy wymienione w art. Wdrażane są wewnętrzne procedury podatkowe, w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka podatkowego oraz określenia wytycznych i procesów dla naszych operacji biznesowych i transakcji wewnętrznych.

Obowiązek ma odbywać się pod hasłem działań uszczelniających.

Codzienna strategia podatkowa

Rząd przedstawi go w kontekście CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, z czym oczywiście nowe obostrzenie nie ma zupełnie nic wspólnego. Zobaczmy jak będzie wyglądało w praktyce. Kogo obejmie obowiązek?

Codzienna strategia podatkowa

Ustawa z dnia 28 listopada r. Tak szeroki zakres informacji, którego przekazywanie mocą ustawy niejednokrotnie łamie zasadę wolności gospodarczej, ma  odbywać się poprzez stronę internetową podatnika Przy czym informacja o realizowanej strategii podatkowej sporządzana przez podatkową grupę kapitałową ma zawierać informacje w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Obowiązek ma odbywać się pod hasłem działań uszczelniających. Rząd przedstawi go w kontekście CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, z czym oczywiście nowe obostrzenie nie ma zupełnie nic wspólnego.

Przepisy nie mają zastosowania do podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie, zawartej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Co ma zawierać informacja o strategii podatkowej Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, Codzienna strategia podatkowa uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności: 1 informacje o stosowanych przez podatnika: a procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa Codzienna strategia podatkowa i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, b dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, 2 informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art.

Jak mają być przekazywane Codzienna strategia podatkowa Tak szeroki zakres informacji, którego przekazywanie mocą ustawy niejednokrotnie łamie zasadę wolności gospodarczej, ma  odbywać się poprzez stronę internetową podatnika w języku polskim, w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Za rok strategię podatkową należy opublikować w terminie do 31 grudnia r.

Codzienna strategia podatkowa

W przypadku gdy podatnik nie posiada własnej strony internetowej, informację o realizowanej strategii podatkowej udostępnia w języku polskim na stronie internetowej podmiotu powiązanego.

Ponadto podatnik jest obowiązany przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.

Codzienna strategia podatkowa

Będą kary za brak publikacji o strategii W przypadku niewykonania obowiązku podatnik podlega karze pieniężnej, którą nakłada naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, w drodze decyzji. Może ona wynieść do zł.

Masz pytanie z zakresu podatków?