1 2 3 4 System handlowy

Rozdział 3 Rozporządzanie uprawnieniami do emisji utrzymywanymi na rachunkach w rejestrze Unii i przenoszenie tych uprawnień Art. Wykaz, o którym mowa w ust. Poświadczenie osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności sporządza się niezwłocznie po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego. Jeżeli wniosek o przydział uprawnień do emisji nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. Dla Państw UE z których dane były dostarczone, emisje wzrosły między a o 1. Nie wnosi się opłaty za otwarcie rachunku i opłaty rocznej w przypadku krajowego rachunku posiadania.

1 2 3 4 System handlowy

Wersja od: 22 lutego r. Wniosek, o którym mowa w art. Początkowa zainstalowana zdolność produkcyjna, o której mowa w ust. Historyczny poziom działalności w instalacji, o którym mowa w ust.

1 2 3 4 System handlowy

Wstępna całkowita roczna liczba uprawnień do emisji dla instalacji stanowi sumę wszystkich wstępnych rocznych liczb uprawnień do emisji dla podinstalacji obliczonych zgodnie z art.

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia: 1 wymagania dotyczące wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, o których mowa w ust.

Informacje o instalacji, o których mowa w ust. Z przeprowadzonej weryfikacji sporządza się protokół.

1 2 3 4 System handlowy

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację, mając na uwadze konieczność zagwarantowania, że przydział uprawnień do emisji następuje na podstawie rzetelnych i wiarygodnych danych. Koszty weryfikacji informacji o instalacji ponosi prowadzący instalację. Prowadzący instalację składa wniosek, o którym mowa w art.

1 2 3 4 System handlowy

Wniosek złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Do wniosku, o którym mowa w art.

1 2 3 4 System handlowy

Jeżeli wniosek o przydział uprawnień do emisji nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. Do wniosku składanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej dołącza się elektroniczne kopie dokumentów.

1 2 3 4 System handlowy

Przejdź do jednostki.